Kommuniké från årsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Recyctec Holding AB (publ) har den 28 maj 2019 hållit årsstämma. Årstämman hölls på Elite Hotell Ideon, Lund. I föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagstämman öppnad av bolagets verkställande direktör, Göran Nylén.

Ragnhild Skjævestad, valdes till stämmans Ordförande.  

Upprop genomfördes och röstlängd kontrollerades och justerades av närvarande direktregistrerade aktieägare.

Antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Röstlängden bilades till stämmohandlingarna.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma. Gästlistan bilades till stämmohandlingarna. 

Den föreslagna dagordningen godkändes.

Det konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

Verkställande direktören, Göran Nylen, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades.

Redogjorde bolagets huvudrevisor, närvarande genom auktoriserande revisorn Stefan Svensson för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

Beslut

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Stämman beslutade;

a)            att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen for räkenskapsåret 2018;

b)            att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i löpandet rakning balansera förlusten om – 7908 250 kronor i ny räkning; samt

c)            att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Det noterades till stämmoprotokollet att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

Stämman beslutade enligt förslag framlagt av större aktieägare i bolaget att utse fyra [4] styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill årsstämman 2020 ska utgå med tvåhundratusen kronor [200 000] kronor till styrelsens ordförande samt åttiotusen kronor [80 000] kronor till var och en av styrelsens övriga, i bolaget icke anställda, ledamöter, samt att det till de ej anställda styrelseledamöterna ska kunna utgå timarvode enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens erfordras.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Robert Warren, Ragnhild Skjævestad, Andreas Cederborg och Alexander Lersbryggen.

Det beslutades att utse Ragnhild Skjævestad till ny styrelseordförande.

Beslut om antagande om ny bolagsordning

Stämman beslutade om att anta ny bolagsordning, vilket i sak innebär att styrelsens säte flyttas från Lunds kommun till Jönköpings kommun, efter vederbörlig registrering av ärende.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner  

Enligt förslag framlagt av styrelsen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibel lan som berättigar till nyteckning av, eller innebar utgivande av, ett antal B-aktier/konvertibler som motsvarar ett belopp om högst 10 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfallen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på̊ marknadsmässiga villkor samt på̊ villkor som är representativa för Bolagets läge. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt for emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Verkställande direktören bemyndigades av stämman att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Val av revisor till tidpunkt efter stämman

Stämman enligt förslag framlagt av styrelsen att välja BDO till Bolagets huvudrevisor, för tillträde efter avslutad årsstämma. 

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade stämman avslutad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                  Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se        E-post: ragnhild@altavida.no  

Tel: +46 723 88 63 77                          Tel: +47 926 060 75

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar