Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma som idag, den 15 december 2017, hölls i Recyctec Holding AB (publ), beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 28 november 2017 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 B-aktier. Rätt att teckna nya aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Beslutet fattades med stöd av mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

I enlighet med vad som vidare offentliggjordes i kallelsen den 29 november 2017 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att de nya aktierna emitteras till en kurs av 0,55 kronor per aktie. Om betalning för tecknade aktier erlades innan den 6 december 2017 emitteras de nya aktierna till en kurs av 0,50 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 18 december 2017 och betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 20 december 2017 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De båda teckningskurserna för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med vidtalade investerare. Emissionsrabatten om 0,05 kronor per aktie vid tidig teckning föranleds av att Recyctec har ett behov av att skyndsamt få in kapital för att i tid kunna fullgöra bolagets kommande betalningsförpliktelser. Den ordinarie teckningskursen, emissionsrabatten vid tidig teckning och övriga villkor för nyemissionen bedöms enligt styrelsens mening vara marknadsmässiga.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att emittera aktierna till för Recyctec fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

Information om vilka vidtalade investerare som redan har utfört teckning och i förekommande fall betalning i nyemissionen har offentliggjorts i separat pressmeddelande från bolaget tidigare denna dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                            Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se   E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                           Tel: 0708-55 79 12

Om Recyctec Holding AB

Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar