Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Den 21 februari 2019, hölls extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om nyemission av aktier till styrelseledamöter och anställda

Den extra bolagsstämman beslutade att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 366 666,65 kronor genom nyemission av högst 7 333 333 B-aktier till en högsta emissionslikvid om 2 200 000 kronor. Rätt att teckna nya aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tio på förhand vidtalade investerare, vilka utgörs av styrelseledamöter och anställda i bolaget samt av dem kontrollerade bolag.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 28 februari 2019 och betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 28 februari 2019 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie under en period av 20 handelsdagar omedelbart före den 20 februari 2019, med avdrag för en emissionsrabatt på tio procent, dock till en teckningskurs om lägst 0,3 kronor. Teckningskursen beräknad enligt ovan uppgår till noll kronor och femtiofem öre [0,55].

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en del av en framförhandlad finansieringslösning med ett antal investerare som är till nytta för bolaget.

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den extra bolagsstämman beslutade att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 133 333,3 kronor genom nyemission av högst 22 666 666 B-aktier till en högsta emissionslikvid om 6 800 000 kronor. Rätt att teckna nya aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 28 februari 2019 och betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 28 februari 2019 genom kontant betalning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie under en period av 20 handelsdagar omedelbart före den 20 februari 2019, med avdrag för en emissionsrabatt på tio procent, dock till en teckningskurs om lägst 0,3 kronor.

Teckningskursen beräknad enligt ovan uppgår till noll kronor och femtiofem öre [0,55].

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en del av en framförhandlad finansieringslösning med ett antal investerare som är till nytta för bolaget.

Beslut om ändring av villkor för konvertibler 2017/2019

Den extra bolagsstämman beslutade om ändring av villkor för konvertibler 2017/2019 i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse:                      

 c. under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med de 30 mars 2019, eller den tidigare dag som följer av punkt 8 nedan, till en Konverteringskurs om 3,00 kronor per aktie.

Föreslagen lydelse:

 c. under tiden från och med den 21 februari 2019 till och med den 30 mars 2019, eller den tidigare dag som följer av punkt 8 nedan, till en Konverteringskurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för Aktien under en period av 20 handelsdagar omedelbart före den 20 februari 2019, med avdrag för en rabatt på tio procent, dock till en Konverteringskurs om lägst 0,3 kronor per aktie.

Som ett förtydligande är konverteringskursen beräknad enligt ovan samt beslutad att uppgå till noll kronor och femtiofem öre [0,55].

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                                         Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se                           E-post: ragnhild@altavida.no

Tel: +46 723 88 63 77                                                Tel: +47 926 060 75

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare® Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar