Komplettering Årsredovisning – Revisionsberättelse

Bolaget vill komplettera PM av den 9/6-20 avseende årsredovisning med revisorns revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen säger i korthet att:

  • Årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt att den i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av koncernen
  • Förvaltningsberättelsen är förenlig med års- och koncernredovisningens övriga delar.
  • Revisorn vill uppmärksamma delarna ”Möjligheter till fortsatt drift” samt Finansiell Risk” i förvaltningsberättelsen som pekar på kommande behov av finansiering för investeringar i anläggningen, samt effekterna av Covid-19.
  • Revisorn tillstyrker dispositionen av förlusten enl förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja styrelse och verkställande direktören ansvarsfrihet.

För komplett revisionsberättelse, se bilaga.

En komplett signerad årsredovisning samt revisionsberättelse kommer att presenteras på bolagsstämman den 30/6.

Andreas Cederborg

Styrelseordförande

andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar