Konvertibelemissionen i Recyctec är fulltecknad och betalning har erlagts

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 31 augusti 2017, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 5 miljoner kronor riktad till på förhand vidtalade investerare. Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 22 september 2017 att godkänna styrelsens beslut. Teckning av samtliga 20 konvertibler om sammanlagt nominellt 5 miljoner kronor har skett, innebärande att emissionen blev fulltecknad. Vidare har full betalning erlagts för tecknade konvertibler genom kontant betalning respektive kvittning av befintlig fordran. 

Sau Suen Tse (styrelseordförande i Bolaget) och Richy Ocean International Ltd (ägs till 50% av Sau Suen Tse och är större aktieägare i Bolaget) har, i enlighet med beslutade villkor för konvertibelemissionen, betalat för sina respektive konvertibler genom kvittning. Det innebär att Sau Suen Tse har kvittat sin befintliga fordran på Bolaget om 1 000 000 kr och att Richy Ocean International Ltd har kvittat sin befintliga fordran på Bolaget om  1 500 000 kr. Övriga konvertibeltecknare har erlagt kontant betalning för sina respektive konvertibler, innebärande att Bolaget har erhållit 2 500 000 kronor i kontanta medel.

För en sammanfattning av villkoren i konvertibelemissionen hänvisas till Bolagets pressmeddelande från extra bolagsstämma den 22 september 2017 samt för teckningen hänvisas till pressmeddelande från den 21 september 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar