Korrigering av årsbokslut 2018 och bokslutskommuniké Q4-2018

Report this content

Under arbete med årsbokslut 2018, pågående revisionsarbete för verksamhetsåret 2018 samt löpande förändrings- och förbättringsarbete med Bolagets kontrollsystem för redovisning och avstämning har ett behov av korrigeringar för verksamhetsåret 2018 uppdagats.

Detta resulterar i en negativ [-] justering av tidigare redovisat resultat på koncernnivå, för helåret 2018 med sammantaget nittiotusen sexhundra kronor [90 600].

Korrigerat resultat                                                 Tidigare rapporterat resultat

-10 682 058                                                             -10 591 658

Styrelsen för Bolaget har idag formellt beslutat om bokning av detta för 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                                                                 Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se                                                     E-post: ragnhild@altavida.no  

Tel: +46 723 88 63 77                                                                        Tel: +47 926 060 75

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019.

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare® Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar