Marknadsuppdatering mars 2018

Report this content

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar i sin marknadsuppdatering i mars månad att försäljningen under februari månad för första gången översteg 1 MSEK.

Februari första månaden över 1 MSEK i försäljning

Bolaget har för första gången nått över 1 MSEK i försäljning under en månad, detta innebär att den positiva trenden från kvartal 4 fortsätter. Som tidigare kommunicerats är målsättningen att nå en försäljning överstigande 2,3 MSEK under kvartal 1, vilket styrelsen bedömer som realistiskt. Därefter är nästa steg och målsättning att nå en försäljning uppgående till 3,5 MSEK under kvartal 2.

Produktionen av renad glykol vid anläggningen i Jönköping har fungerat väl. En hög produktionstakt är en förutsättning för den ökande försäljningsutvecklingen. Under februari har Bolaget producerat mer än 100 ton koncentrerad renad glykol. Även prisbilden för glykol är just nu på en hög nivå, vilket är gynnsamt.

Bolaget ser framåt att några av de inkommande strömmarna kan påverka vår produktionskapacitet negativt (avser både volym och kvalité på inkommande använd glykol). Bolaget ser därför nu över produktionskapaciteten och möjligheten att investera i en uppgradering av ett av våra reningssteg för att kunna ta emot ett bredare spektra av använd glykol.

Licensförsäljning

De diskussioner som Bolaget för med intressenter för en licensförsäljning under 2017 har inte lett till någon affär hittills. Grundläggande förutsättningar finns, och parterna har löpande kontakt, men det pågår ingen skarp affärsförhandling för närvarande. Styrelsen bedömer det inte som sannolikt att en licensförsäljning kommer att ske under innevarande år 2018.

Omvärlden-Riksdagen

Recyctec följer med stort intresse beredningen av den motion som riksdagsledamot Mats Green har lagt i Miljö- och Jordbruksutskottet (beredning den 20 mars 2018), som syftar till att glykol ska återvinnas då det produceras av en ändlig resurs. Ett bifall skulle göra att vårt arbete med insamling av använd glykol skulle underlättas.

Kommentar av VD Niklas Ekman

-          Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Prenumerera