Ökning av antalet aktier i Recyctec Holding AB (publ)

Report this content

Konvertibler har konverterats till aktier inom ramen för konvertibelemission beslutad den 31 augusti 2017.

Konverteringsdag var den 5 mars 2018 och antalet konvertibler som konverterades var tre stycken, motsvarande totalt 750 000 kronor i lån. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida konvertering är därmed 17 stycken.

Före konverteringen uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 36 806 667 stycken, varav 600 000 stycken A-aktier och 36 206 667 stycken B-aktier. Genom konverteringen ökar antalet B-aktier i bolaget med 600 000 stycken. Efter konverteringen, och sedan den registrerats hos Bolagsverket, uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 37 406 667 stycken, varav 600 000 stycken A-aktier och 36 806 667 stycken B-aktier. Genom konverteringen ökar aktiekapitalet med 30 000 kronor, från 1 840 333,35 kronor till 1 870 333,35 kronor. 

För en sammanfattning av villkoren i konvertibelemissionen hänvisas till bolagets pressmeddelande från extra bolagsstämma den 22 september 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec .

Prenumerera

Dokument & länkar