Recyctec: Statusrapport avseende finansiella målsättningar och kapitalbehov

Recyctec Holding AB (”Recyctec”) har tidigare förmedlat en målsättning avseende att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under det fjärde kvartalet 2017. Med anledning av att försäljningen inte har utvecklats enligt styrelsens förväntan kommer denna målsättning inte att infrias och bolaget väljer nu att inte lämna någon ny tidpunkt avseende beräknad break-even, men fokuserar fullt ut på att uppnå en ökad försäljning. Vidare meddelar Recyctec att bolaget löpande utreder finansieringsmöjligheter för att finansiera fortsatta expansiva marknadsaktiviteter med målet att uppnå utökad marknadspenetration. Genom nuvarande intäktsnivå beräknas kapitalbehov uppstå i december 2017.  

Justerade finansiella målsättningar

Recyctec meddelade i juli 2017 att bolaget reviderade den finansiella målsättningen till att bolaget skulle nå break-even på månadsbasis under Q4 2017. Detta definierades som att bolaget under en enskild månad under fjärde kvartalet 2017 skulle nå ett positivt rörelseresultat (EBIT), men dock inte nödvändigtvis för kvartalet som helhet. Styrelsen har nu, med anledning av lägre försäljning än väntat under hösten 2017, gjort bedömningen att den finansiella målsättningen inte kommer att uppnås. Bolaget har beslutat att inte lämna en ny tidpunkt avseende break-even, men fokuserar fullt ut på att uppnå en ökad försäljning.

Uppkommande kapitalbehov

Recyctec meddelande den 16 oktober 2017 att konvertibelemissionen om 5 MSEK, vilken beslutades om på extra bolagsstämma den 22 september 2017, var bolaget tillhanda. Likviden från konvertibelemissionen var avsedd att finansiera marknadsaktiviteter i syfte att öka försäljningen av EarthCare-produkterna samt finna nya vägar för insamling av använd glykol. Som ett resultat av att försäljningen hittills under hösten 2017 varit under förväntan är styrelsens bedömning dock att bolaget har ett kapitalbehov som uppkommer i december månad 2017. Styrelsen utvärderar löpande olika finansieringsmöjligheter i syfte att möjliggöra fortsatta expansiva marknadsaktiviteter och säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                                        Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se                          E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731 – 47 72 80                                                   Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar