• news.cision.com/
  • Recyctec/
  • Recyctec expanderar till Finland genom att teckna avtal med Ahlsell / Recyctec expands to Finland by signing an agreement with Ahlsell

Recyctec expanderar till Finland genom att teckna avtal med Ahlsell / Recyctec expands to Finland by signing an agreement with Ahlsell

Report this content

Bolaget expanderar sin försäljning till Finland. Bolaget har tecknat avtal med Ahlsell Finland om försäljning och distribution av Bolagets produkter i Finland.

Recyctec is expanding its sales to Finland. The company has signed an agreement with Ahlsell Finland regarding sales and distribution of Recyctecs products in Finland.

(English version below)

Bolaget är mycket glada att meddela att bolaget expanderar sin försäljning till en ny marknad, Finland. Detta sker genom att bolagets befintliga samarbete med Ahlsell expanderas till att även omfatta Finland. Bolaget är mycket nöjda med dagens samarbete med Ahlsell, som vi ser fungerar mycket bra och som växer för varje år som går. Recyctec och Ahlsell har sedan 2016 samarbetat i Sverige, och samarbetet växte 2019 till att även omfatta Norge. Bolaget är mycket glada för samarbetet med Ahlsell, inte minst med tanke på det tydliga hållbarhetsfokus som Ahlsell står för.

Det är glädjande för bolaget att se att den fastställda strategin med ett tydligt fastighetsfokus och ökad internationalisering ytterligare realiseras. Bolaget har ägnat en stor del av 2021 till att förbereda produktportföljen för ökad internationalisering, samt även säkerställt genom Byggvarubedömningen att bolagets produkter håller högsta rating för fastighetsmarknaden. Ett utökat samarbete med Ahlsell är en viktig del i strategins fortsatta genomförande.

Bolagets affärsmodell bygger på att ha kontrakt med en stark distributör i varje marknad. Detta då bolaget än så länge är relativt okänt samt starkt nischat på glykol. Med en sådan profil behöver bolaget en stark distributör för att nå ut på marknaden. Denna roll fyller Ahlsell med råge, och för bolaget innebär samarbetet primärt tre effekter.

  • Bolaget får indirekt en kvalitetsstämpel. Att vara listad hos en namnkunnig distributör ger trygghet till kunder och ett indirekt löfte om kvalitet.
  • Bolaget når en stor geografisk spridning. Genom ett heltäckande butiksnät täcker bolaget en stor geografisk yta och når därmed fler kunder.
  • Bolaget får ytterligare säljkapacitet tillförd. Genom samarbetet med Ahlsell så innebär det att bolaget får ta del av Ahlsells säljkår. Bolaget kan också i större utsträckning ta del i större upphandlingar och entreprenader där krav på sortimentsbredd ställs, som bolaget inte kan uppnå själva.

Ovanstående är en bra bas för en ytterligare expansion för EarthCare till nya marknader.

Samarbetet med Ahlsell Finland träder i kraft omgående, och bolagets produkter väntas finnas tillgängliga på den finska marknaden inom kort. Bolaget planerar att tillsammans med Ahlsell olika aktiviteter för att informera och utbilda utvalda delar av Ahlsells personal i Finland om bolagets produkter och dess användning. Efter detta räknar bolaget med en växande försäljning utav bolagets produkter i Finland.

Om Ahlsell:

Ahlsells unika kunderbjudande ger professionella användare tillgång till ett omfattande utbud av produkter och relaterade tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. Ahlsell omsätter cirka 34 miljarder SEK och finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Polen.

www.ahlsell.se

----

In English:

The company is very pleased to announce that the company is expanding its sales to a new market, Finland. This is done by expanding the company's existing collaboration with Ahlsell to include Finland. The company is very pleased with today's collaboration with Ahlsell, which we see works very well and which grows with each year. Recyctec and Ahlsell have collaborated in Sweden since 2016, and the collaboration grew in 2019 to also include Norway. The company is very pleased with the collaboration, not least considering the clear focus on sustainability that Ahlsell stands for.

It is gratifying for the company to see that the stated strategy with a clear real estate focus and increased internationalization is further realized. The company has spent a large part of 2021 preparing the product portfolio for increased internationalization, and also ensured through “Byggvarubedömningen” that the company's products are of the highest rating for the real estate market. Increased collaboration with Ahlsell is an important part of the further implementation of the strategy.

The company's business model is based on having a contract with a strong distributor in each market. This is because the company is so far relatively unknown and strongly niched on glycol. With such a profile, the company needs a strong distributor to reach out to the market. Ahlsell fulfills this role completely, and for the company, the collaboration primarily has three effects.

  • The company indirectly receives a quality stamp. Being listed with a reputable distributor provides security to customers and an indirect promise of quality.
  • The company reaches a large geographical spread. Through a comprehensive store network, the company covers a large geographical area and thus reaches more customers.
  • The company receives additional sales capacity. Through the collaboration with Ahlsell, this means that the company can take part in Ahlsell's sales force. The company can also to a greater extent take part in larger procurements and contracts where requirements for assortment width are set, which the company cannot achieve itself.

The above is a good basis for further expansion for EarthCare to new markets.

The collaboration with Ahlsell Finland will take effect immediately, and the company's products are expected to be available on the Finnish market shortly. The company plans to carry out various activities together with Ahlsell to inform and train selected parts of Ahlsell's staff in Finland about the company's products and their use. After this, the company expects growing sales of the company's products in Finland.

About Ahlsell:

Ahlsell's unique customer offering gives professional users access to a comprehensive range of products and related services in water & sewerage, heating & sanitation, ventilation, insulation, electricity, refrigeration, construction, real estate, industry, tools & machines as well as supplies and personal protective equipment. Ahlsell has sales of approximately SEK 34 billion and is located in Sweden, Norway, Finland, Denmark, Estonia and Poland.

www.ahlsell.se

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.

About Recyctec & EarthCare™

Recyctec has developed a method for recycling ethylene and propylene glycol. The method creates a cycle of a finite resource, ie. a circular economy. Recyctec receives used glycol that otherwise goes to incineration or other linear / finite handling.

The company works with the 17 global goals in the UN's Agenda 2030, and especially with goals number 9, 11. 12 and 13 under its own auspices and through partners. Recyctec's products are sold under the EarthCare™ brand and include products for Real Estate, Vehicles and Marine use. All products under EarthCare ™ are recycled and refined glycol.