Recyctec genomför riktad nyemission av aktier

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse den 26 januari 2018 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2017, att genomföra en nyemission om cirka 2,7 – 3,6 miljoner kronor, beroende på när teckning och betalning sker, riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

Recyctec avser att använda likviden från nyemissionen till att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov för att med kraft fokusera på att utveckla verksamheten och arbeta vidare mot de mål som tidigare kommunicerats samt antagits av styrelsen. Bolaget kommer att fortsätta med fullt fokus på försäljning och anskaffning av glykol.

Huvudsakliga villkor för nyemissionen

Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 444 898 kronor kronor genom nyemission av högst 8 897 960 B-aktier enligt följande huvudsakliga villkor:

  • Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.  Namnen på vidtalade investerare kommer att offentliggöras så snart teckning har skett.   
  • Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 15 februari 2018.
  • De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,40 kronor per aktie. Om betalning för tecknade aktier erläggs innan den 1 februari 2018 emitteras de nya aktierna till en kurs av 0,30 kronor per aktie.
  • Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 15 februari 2018 genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
    • De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
    • De båda teckningskurserna för de nya aktierna har fastställts med beaktande av aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter förhandlingar med vidtalade investerare. Emissionsrabatten om 0,10 kronor per aktie vid tidig teckning föranleds av att Bolaget har ett behov av att skyndsamt få in kapital för att i tid kunna fullgöra Bolagets kommande betalningsförpliktelser. Den ordinarie teckningskursen, emissionsrabatten vid tidig teckning och övriga villkor för nyemissionen bedöms enligt styrelsens mening vara marknadsmässiga. 

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad nyemission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att emittera aktierna till för Recyctec fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

Styrelsen har bedömt det som helt nödvändigt att genomföra denna riktade emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med en större emissionsrabatt än vad som är sedvanligt med hänsyn till de särskilda omständigheter som listas nedan:

-          Då Bolaget har placerats på observationslistan efter att Aktietorget bedömt den långsiktiga finansiella utvecklingen som ytterst osäker ser Bolaget det som svårt att genomföra en företrädesemission.

-          Då emissionen avser ett lägre belopp anser styrelsen att de kostnader som är förknippade med en företrädesemission inte är motiverade.

-          Då Bolaget för mindre än ett år sedan genomförde en relativt stor företrädesemission (23,8 MSEK) ser styrelsen det som riskfyllt att på nytt rikta en företrädesemission till befintliga aktieägare.

-          Styrelsen har funnit det svårt att finna garanter för en företrädesemission, vilket bedömts som nödvändigt till en del av en sådan emission för att inte riskera att emissionen tecknas i alltför liten omfattning.

-          Styrelsen ser det som ytterst angeläget att inbringa likvida medel skyndsamt. Vidtalad grupp av investerare har förklarat sig villiga att teckna aktier i Bolaget på de villkor som angivits ovan. Styrelsen ser ingen möjlighet att genomföra en företrädesemission med den tid det tar innan emissionslikviden kan påräknas. Bryggfinansiering för att genomföra en företrädesemission har undersökts, men ej funnits möjlig till rimliga villkor.

Sammantaget har styrelsen nogsamt vägt olika handlingsalternativ och funnit det säkrast för Bolagets fortlevnad och i aktieägarnas intresse att välja en riktad emission under ovan angivna förutsättningar, inklusive den emissionsrabatt som teckningskurserna innebär.

Motiv för emissionen

Genom nyemissionen tillförs Recyctec kapital innebärande att Bolagets rörelsekapitalbehov säkerställs och att Bolaget i tid kan fullgöra sina betalningsförpliktelser samt möjliggöra vissa investeringar och internationella satsningar.

Bolaget har erhållit muntliga löften från vidtalade investerare, innebärande att Bolaget förväntar sig att emissionen blir fulltecknad. En ny investor är Altavida AS, Hvalstad, Oslo, Norge. Förutom kapital tillför Altavida även betydande industriell kompetens, och erfarenhet från ”turn around cases”, d.v.s. att få initialt förlustbringande företag att visa positiva resultat. Altavida AS har framfört önskemål om en styrelseplats i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar