Recyctec Holding AB (publ) delårsrapport Januari-September 2019

Report this content

Q3 tyngt resultatmässigt av bristande tillgång på råvara för upparbetning, detta under huvuddelen av kvartalet . Mycket stark återhämtning under slutet av perioden genom stadigt växande efterfrågan på Bolagets produkter under det egna varumärket EarthCare. Kundbasen inom befintligt återförsäljarled breddad genom framgångsrika aktiviteter gentemot kravställare och beställare. Produktmixen fortsätter att utvecklas positivt där det egna varumärkets produkter nu tagit den ledande positionen. Lager av upparbetad och förädlad produkt samt råvara för bearbetning goda. Inleveranser av avfallsråvara stadiga och med hög volym vilket möjliggör optimering av intag, logistik och produktionsplanering. Läget medgett återupptagen försäljning av hela produktportföljen. Försiktig optimism och tillförsikt att inom en snar framtid vända kassaflödet. Skulder reducerade och balansräkningen förstärkt.

Sammanfattning av delårsrapport koncernen

Nio månader 2019-01-01 – 2019-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 309 551 (8 708 280) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 790 771 (-6 420 443) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,12) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 51 (49) %.

Tredje kvartalet 2019-07-01 – 2019-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 235 748 (2 909 069) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –3 947 882 (-1 730 866) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,03) SEK

Definitioner

 • Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 80 003 942 utestående aktier (varav 294 000 aktier är A-aktier och varav 14 753 330 aktier är under registrering) per den 30 september 2019.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 • Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890–0111.
 • Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år

Moderbolag

Recyctec Holding AB (publ), med organisationsnummer 556890–0111, är moderbolag i koncernen.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari-september 2019 till 1 428 TSEK (0) Resultatet efter skatt under perioden januari-september 2019 uppgick till -3 222 TSEK (-5 888).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket).

Disclaimer

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Recyctec Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2019.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2019 - 7 februari 2019

Avlämnande av delårsrapport

Jönköping, den 24 oktober

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar