• news.cision.com/
  • Recyctec/
  • Recyctec Holding AB (publ) genomför en emission på 2,1 miljoner kronor, konverterar lån till aktier samt avser kalla till extra stämma.

Recyctec Holding AB (publ) genomför en emission på 2,1 miljoner kronor, konverterar lån till aktier samt avser kalla till extra stämma.

Report this content

Förseningarna i råvaruförsörjningen från huvudleverantören NSO har kraftigt påverkat likviditeten under året. Styrelsen i Recyctec Holding AB (publ) har därför beslutat att använda sitt bemyndigande för att genomföra en emission och skuldkonvertering till en mindre grupp externa investerare.

Styrelsen för Recyctec Holding AB har beslutat att genomföra en riktad emission till Christian Berger (500 000 kr) , Fredrik Åhlander (1 000 000) ,Patric Blomdahl (200 000 kr) och Joakim Svahn (400 000 kr) för totalt  

tvåmiljoner etthundratusen kronor [2 100 000] innan emissionskostnader. Dessa kostnader kommer att ej överstiga åttiotvå tusen kronor [82 000].

Teckning sker genom likvid.

Styrelsen har också beslutat att externa lån från Oscar Duvik (1 500 000) och Tom Wincent (107 000) på  
1 607 000 kronor må omvandlas från skuld till aktier i samma emission, i enlighet med överenskommelser med ovanstående personer.  

Styrelseledamöterna och ledning har vid flera tillfällen ingått lån för att lösa bolagets kortsiktiga likviditetsutmaningar. Aktieägaren Joakim Svahn har vidare föreslagit att lån beviljade från styrelseledamöter och ledning motsvarande 2 932 000 kronor omvandlas till aktier till samma kurs som ovanstående emission enligt följande fördelning:

Ragnhild Skjævestad/Altavida AS (1 432 000 kr), Robert Wahren/Core Competence AB (1 300 000 kr), Andreas Cederborg (100 000 kr), Göran Nylén/NGN Advisor AB (100 000 kr)

Styrelsen har därmed på bakgrund av förslaget från Joakim Svahn beslutat att kalla till Extra Bolagsstämma. 

Emissionerna enligt ovan kommer att förbättra företagets likviditet på kort sikt, samt även lätta balansräkningen, och därmed även rörelseresultatet över tid.   

Aktiekursen har fastställts till 0,45 SEK/aktie, en rabatt på ca 26% i förhållande till snittkursen under augusti. I och med de förseningar som inträffat i leveranser av råvara, har Recyctec varit beroende av nytt kapital för att kunna upprätthålla driften. Bolaget har under denna tid varit helt beroende av de löpande kapitaltillskott som gjorts av Styrelse och ledning. Inga särskilda premier eller ersättningar har utgått för detta till närstående, ej heller har ränta på utlånat kapital utbetalats sedan maj månad.

Med hänsyn till företagets besvärliga situation är styrelsen nöjd med de avtal som förhandlats fram med externa långivare och deltagare i emissionen och anser att villkoren även speglar den risk, det engagemang och den tro på verksamheten som Styrelse och Ledning visat. Ovan nämnda beslutade och till stämman föreslagna åtgärder kommer att tillföra kapital för att fortsätta verksamheten och aktiviteterna i nödvändig takt samt även kraftigt komma att reducera Bolagets skuldsättningsgrad och därmed stärka balansräkningen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                  Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se        E-post: ragnhild@altavida.no  

Tel: +46 723 88 63 77                         Tel: +47 926 060 75

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019

Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar