• news.cision.com/
  • Recyctec/
  • Recyctec Holding AB genomför en riktad emission på ca 1 MSEK som betalning till garanterna i den nyligen genomförda företrädesemissionen

Recyctec Holding AB genomför en riktad emission på ca 1 MSEK som betalning till garanterna i den nyligen genomförda företrädesemissionen

Report this content

Recyctec Holding AB (publ) (”Recyctec” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 25 875 units, där varje unit består av fem (5) aktier av serie B, en teckningsoption av serie TO 5 B och en teckningsoption av serie TO 6 B, till ett pris av 40,0 SEK per unit, motsvarande 8,0 SEK/aktie av serie B. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Den riktade emissionen genomförs för att, i enlighet med vad som angavs i PM den 3 september 2020 samt i det informationsmemorandum som publicerades den 11 september 2020, erlägga betalning till de garanter som önskat ersättning i form av units på samma villkor som i den nyligen genomförda företrädesemissionen. Garanternas ersättning i det fall de väljer att få ersättning i form av units är femton (15) procent av det belopp de garanterat i företrädesemissionen, att jämföra med tolv (12) procent i det fall ersättning ges kontant.

Totalt önskade garanter som tillsammans garanterat 6,9 MSEK erhålla garantiersättning i form av units. Detta innebär att 1,035 MSEK (6,9 MSEK gånger 15 procent) skall betalas i form av units à 40,0 SEK, vilket ger 25 875 units.

Teckningsoptionerna av serie TO 5 B respektive TO 6 B ges ut vederlagsfritt och har samma villkor som Bolagets teckningsoptioner av serie TO 3 B respektive TO 4 B, med den skillnaden att teckningsoptionerna av serie TO 5 B och serie TO 6 B inte kommer tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Teckningsoptionerna av serie TO 5 B kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 30 november 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 6 B kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 31 mars 2021. 

Teckningskursen för både TO3 och TO4 bestäms med ledning av 20 handelsdagars volymvägd snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om trettio (30) procent. Konverteringskursen kan dock som lägst uppgå till 5,01 SEK per ny B-aktie för både Serie TO 5 B och Serie TO 6 B, högst 12,0 SEK per ny aktie av serie B för serie TO 5 B och högst 15,0 SEK per ny aktie av serie B för Serie TO 6 B. Beloppet som tecknas till följd av teckningsoptionerna kan därmed maximalt uppgå till 698 625 SEK.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 5 B skall, liksom för teckningsoptionerna av serie TO 3 B, ske under perioden från och med den 17 november 2020 till och med den 30 november 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 6 B skall, liksom för teckningsoptionerna av serie TO 4 B, ske under perioden från och med den 18 mars 2021 till och med den 31 mars 2021.

Styrelsens beslut att emittera units, bestående av aktier och teckningsoptioner, är baserat på bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2020.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 42 procent jämfört med det volymviktade priset från och med den dag då företrädesemissionen inleddes, alltså den 11 september till och med den 12 oktober. Anledningen till att rabatten blir såpass stor är att aktierna i Recyctec Holding AB handlats starkt då intresset för att delta i företrädesemissionen var stort.

Garanterna erhåller aktier som idag, den 13 oktober, handlas till ca 16 kronor per aktie och utöver detta teckningsoptioner av serie TO 5 B och serie TO 6 B. Då den riktade emissionen sker på samma villkor som den nyligen genomförda företrädesemissionen innebär detta att garanterna får en ersättning som är ca trettio (30) procent av garanterat belopp, detta då aktiens pris dubblats jämfört med priset per aktie i företrädesemissionen.

Bakgrunden till, och omständigheterna kring, att garanterna erbjöds möjligheten att välja erhålla garantiersättningen i form av units på samma villkor som i emissionen redogörs för nedan:

  • Avtalet med garanterna slöts i slutet av juni 2020. Recyctec Holding AB stod då utan en långsiktig lösning på VD-frågan och en förutsättning för att Andreas Cederborg skulle acceptera att tillträda som ny VD var att Bolaget var kapitaliserat för att kunna genomföra de strategiska planer som tagits fram. Att få garantin på plats långt innan företrädesemissionen var därför nödvändigt, och villkoren för garanterna avspeglar detta. Man kan kalla situationen för ett moment-22 där någon, i detta fall garanterna, var tvungna att ta på sig en stor risk för att lösa situationen.
  • Garantin upphandlades på armlängds avstånd och föregicks av en förhandling med garanterna där möjligheten att erhålla garantiersättning i form av units var ett absolut krav från flera garanter.
  • I juni var noteringarna på glykol, en viktig faktor för Recyctec Holding AB:s lönsamhet, kvar på låga nivåer till följd av COVID-19 pandemin. Det gjorde att läget för Bolaget såg relativt mörkt ut då Bolaget dessutom saknade kapital, en varaktig lösning på ledningsfrågan och hade ett svagt stöd från större ägare.

Styrelsen har mot bakgrund av ovan bedömt att teckningskursen och övriga villkor för den riktade emissionen är marknadsmässiga. Syftet med den riktade emissionen och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är som nämnts att ersätta de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av units, såsom avtalats och informerats om.

Den riktade emissionen av aktier innebär en utspädning om cirka 4,2 procent i förhållande till antalet aktier och röster i Bolaget och ökar aktiekapitalet i Recyctec Holding AB med 646 875,06 kronor till 15 414 006,40 kronor samt ökar antalet aktier i Bolaget med 129 375 aktier till 3 082 801 aktier.

Varje teckningsoption av serie TO 5 B och TO 6 B berättigar till teckning av en aktie, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 129 375,01 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 51 750 aktier.

De garanter som valt att få ersättning i form av units och antal units som varje garant erhåller i den riktade emissionen är som följer:

John Bäck.                                5 062 units
Gerhard Dal                                         3 750 units
Råsunda Förvaltning AB                 3 375 units
Christian Berger                                                                  3 375 units
Fredrik Lundgren                                                                2 813 units
Entcap i Göteborg AB                      1 875 units
Philip Löchen                                      1 500 units
Yakamoto AB                                      1 500 units
Biehl Invest AB                                   1 313 units
Feat Invest AB                                     1 312 units

Totalt                                                                                     25 875 units

Jönköping 2020-10-13

Styrelsen

Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-13 18:38 CET.

Andreas Cederborg
CEO
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Miljöteknikföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar