Recyctec Holding AB publicerar delårsrapport för perioden april-juni 2023

Report this content
 • Kraftigt förbättrat resultat efter finansiella poster jämfört med 2022
 • Kraftigt förbättrad täckningsgrad beroende på gynnsam produktmix
 • Något svagare försäljning jämfört med Q2 2022

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen
 

Första halvåret 2023-01-01 – 2023-06-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 488 875 (6 778 968) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –5 124 048 (-8 649 108) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,39 (-2,19) SEK.
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2023 till 29 (20) %

Andra kvartalet 2023-04-01 – 2023-06-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 866 312 (3 427 471) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2 029 960 (-3 471 484) SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 (-0,88) SEK.

Definitioner
Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 13 078 818 (3 949 737) utestående aktier (varav 2 940 aktier är A-aktier) per den 31 mars 2023.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890–0111.
Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.

Ledningens kommentarer
Kvartalet i korthet:

 • Kraftigt förbättrat resultat efter finansiella poster jämfört med 2022
 • Kraftigt förbättrad täckningsgrad beroende på gynnsam produktmix
 • Något svagare försäljning jämfört med Q2 2022

Försäljningsfokus
Arbetet med ett tydligare fokus på försäljning och resultat som påbörjades under andra halvåret 2022 har haft en positiv utveckling. Dock har vi noterat en smärre avmattning i försäljning under Q2. Avmattningen kan förklaras med att säljarbetet under kvartalet blivit något eftersatt i samband med byte av VD.

 

Vi har haft ett starkt fokus på att reducera och minimera kostnader såväl direkt som indirekta samt strukturera försäljningsarbetet framöver.
Vi har under Q2 tillfört dokumenterat kompetenta säljresurser till en låg kostnad. Vi kan konstatera nödvändigheten av ett fördjupat och breddat säljarbete – något vi är övertygade om skall ge resultat under hösten och vintern.


Bolaget har fortsatt arbetet med att arbeta via distributörer och att utbilda dessa. Vi har fortsatt det nära samarbetet med Ahlsell för att utveckla en ömsesidig nytta i glykolförsäljningen. Bolaget har identifierat ytterligare möjligheter att tillsammans med distributörer erbjuda klimatsmarta alternativ. Vi ser fortsatta fördelar att utveckla den distributörsdrivna försäljningen samtidigt som bearbetning av kundernas kund måste fortgå.
Utmaningen för Recyctec ligger i att marknadsföra och göra våra produkter kända hos potentiella kunder. Som tidigare har konstaterats har bolaget inget kapacitetsproblem för att nå kassaflödespositiv nivå.


Recyctec ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt i Sverige men även Finland, Norge och Danmark innebär stora potentiella möjligheter. Med ökade säljresurser ser vi klart förbättrade möjligheter att nå framgång i första hand i Norden men också i Tyskland där ett arbete med att etablera försäljning sedan tidigare är påbörjat.


Vår unikt starka hållbara profil gör att vi ses som en seriös leverantör för kunder med hållbarhetsfokus. Med en dokumenterat hög leveranssäkerhet och hög kompetens i organisationen blir Recyctec det självklara hållbara alternativet för framtiden.
 

Produktion och råvara
Tillgången på råvara har varit god under första halvåret. Dock ser vi som tidigare skiftande kvalitet vilket är en utmaning i återställningsprocessen. De investeringar som skett i utrustning ger oss bättre möjligheter att formulera större batcher på en gång och därigenom optimera produktionen.
Råvarukvaliteten har stor påverkan på produktionen och möjligheterna att bedriva effektiv produktion. För att påverka inkommande kvalitet fortsätter arbetet med en differentierad mottagningsavgift. Detta ger oss även möjlighet att sprida kunskap hos leverantörerna om vikten av kvalitet på råvara.


Internationellt arbete
Planerna på att nå internationell expansion fortsätter. Främst bearbetas den skandinaviska marknaden men även i Tyskland har nödvändiga marknadsundersökningar genomförts med mycket positivt resultat. Vi tror att även på internationella marknader är en distributörsdriven försäljning det som gynnar oss bäst. Det ger även störst möjligheter för en effektiv supply chain samt legitimitet åt en ny produkt.
Resultatutveckling


Vi kan konstatera ett kraftigt förbättrat resultat efter finansiella poster för Q2 samt ackumulerat första halvåret 2023 jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras huvudsakligen av förbättrad täckningsgrad samt minskade kostnader.
Vi ser en viss avmattning i försäljningsvolymen men har en stark tro att kommande halvår ska visa tillväxt trots vikande konjunktur. Vi grundar den tron på ökade försäljningsresurser i bolaget

.
Framåtblick
Fokus för ledningen är nu att strukturera och förbättra säljarbetet. Det sker genom att tillföra mer säljresurser, förbättrade marknadshjälpmedel samt tydligare fokusering på potentiella kunder. Detta kombineras med en mycket noggrann kostnadskontroll samt en anpassad effektiv organisation med rätt kompetens. Allt detta sammantaget ger oss möjligheter och tro på att hösten 2023 ska uppvisa en stark positiv utveckling.
Vi ser med tillförsikt en marknad som är växande för hållbara produkter. Med tillförsel av säljkompetens, nytt marknadsmaterial samt ett mer systematiskt marknadsarbete ser vi stora möjligheter för Recyctec att öka sina volymer.


Jönköping den 22/8-2023
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thom Nilsson    
Tf VD och styrelseledamot Recyctec Holding AB             
070 / 848 41 41

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.