Recyctec i innovativt projekt för att främja cirkulär ekonomi gällande plaster/polymerer

Recyctec deltar sedan en tid i projektet ”Kemiskt återvunnen PET/Polyester som råvara för additiv och ny polymer". Projektets syftet är att i  utveckla och optimera en process för att återvinna beståndsdelarna i till exempel PET – flaskor, detta för att sedan tillverka nya material. Processen kommer under 2019 att utökas till att även omfatta textila polyestermaterial.

Om projektet

Plastförpackningar av PET (polyetentereftalat) är en populär förpackningstyp som utgör en växande andel av den totala mängden plastförpackningar som sätts på marknaden. Samtidigt är det en typ av förpackning som är svår att materialåtervinna på konventionellt sätt (mekanisk materialåtervinning) och stora volymer går därmed istället till energiutvinning genom förbränning. Ett nytt forskningsprojekt som fokuserar på att återvinna plastförpackningar av PET och textilavfall av polyester kommer att bidra till att en större del av detta material kan tillvaratas.

Global plastanvändning

Global plastanvändning beräknas fyrdubblas under kommande sekel samtidigt som växande volymer av plastavfall har blivit ett globalt miljö- och samhällsproblem.  Ökade materialbehov bidrar till ökade utsläpp. Bara i EU förväntas utsläppen från plast nästan fördubblas fram till 2050. Hur vi hanterar och återvinner plast och andra material kommer att vara avgörande för att nå klimatmålet. Cirkulära lösningar som materialåtervinning har en viktig roll att spela för att möta framtida behov och samtidigt nå ett resurseffektivt samhälle. Ett nytt forskningsprojekt som fokuserar på att återvinna plastförpackningar av polyetentereftalat, PET, och textilavfall av polyester kommer att bidra till utvecklingen av återvinningsprocesser och därmed till att tillvarata materialet och cirkulera det, istället för att det går till förbränning.

Partners och finansiering

Recyctec ingår tillsammans med RISE - Swerea IVF och 12 andra partners i en grupp som driver projektet ”Kemiskt återvunnen PET och polyester som råvara för additiv och ny polymer” med finansiering från forskningsprogrammet RE:source. Projektet och dess Partners utvecklar en process för att kemiskt bryta ner plasten och textilen till ursprungliga byggstenar, som sedan kan användas för att framställa ny polymer för PET, polyester eller syntetisera miljövänliga mjukgörare till PVC.

Internationellt pågår flera initiativ till kemisk återvinning genom depolymerisering, men flera av dessa hanterar bara specifika oftast mycket rena strömmar av avfall, som tex flaskor. Målet är också oftast byggstenar med mycket hög renhet för ny polymer. Vi vill utveckla en robust process som kan ta hand om flera olika strömmar av avfall och som kan hantera föroreningar och ge en produkt med sådan renhet som är nödvändig för ”återproduktion” .

Utmaningarna i projektet handlar alltså, bland annat om att kunna ta hand om tex lim, etiketter, färgämnen och främmande polymerer som följer med avfallsråvaran samt sluta cirkeln för användningen av lösningsmedel i processen. Återvunna PET förpackningar och polyestertextil kommer att användas för framställning av ny plast och fiber som man kommer att testa egenskaperna på.  Detta är viktigt och avgörande för att det nya materialet ska kunna användas för tillverkning av nya produkter.

Recyctec roll och bidrag

Glykol är en central kemisk komponent i processen för att möjliggöra nedbrytning av polymerer. Med den nya processen finns möjlighet att återvinna stora mängder glykol och även återföra renad sådan till kretsloppet vilket har en direkt positiv miljöeffekt ur ett livscykelperspektiv, bla. genom minskad energiförbrukning och minskat CO2-avtryck. Vi sluter på det sättet användningen av lösningsmedel i processen.

Recyctec, som expert på återanvändning av glykol ansvarar för kemiska analyser, att identifiera föroreningar och att bidra med kunskap om reningsmetoder, tex. hur färg och lukt avlägsnas från de återvunna produkterna för att kunna göra det till en ny råvara med ett brett, industriellt tillämpningsområde.

Projektet kommer att pågå cirka ytterligare ett år. Under denna tid ska återvinningsprocessen och reningen optimeras, så att råvaror kan framställas för ett industriellt och ekonomiskt bärkraftigt kretslopp.

Kommentarer av VD, Göran Nylén:

"Det är mycket tillfredsställande för oss att kunna bidra på ett handgripligt sätt till ett tydligt kretslopptänk med vår speciella - och till del, unika kompetens och erfarenhet. Återvinning och cirkulära processer avseende just PET och andra syntetiska fibrer, inom plast och textiltillverkning är högaktuellt och har ett brett samhällelligt och industriellt intresse. Att just detta projekt fokuserar på en bredare ström av avfall passar oss bra då det är en del av vår vardagliga verksamhet, dvs. att kunna ta emot avfall från en större och varierande mängd av källor, kontra att ha en viss typ av process för en viss typ av avfall."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                                                                 

E-post: goran.nylen@recyctec.se                                                     

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar