Recyctec tillförs ca 16 MSEK i företrädesemission

Report this content

Styrelsen för Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 27 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 92,5 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 4 344 045 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 44,0 procent av Företrädesemissionen, 4 785 036 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 48,5 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer därför inte att utnyttjas. Cirka 2,5 MSEK av Företrädesemissionen utgörs av kvittning av skulder i form av brygglån och utgivna konvertibler och 1,6 MSEK utgörs av kvittning av garantiersättning. Recyctec tillförs därmed totalt cirka 16 MSEK före emissionskostnader och kvittning.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 20 januari 2023 och utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad till cirka 92,5 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 4 344 045 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 44,0 procent av Företrädesemissionen, och 4 785 036 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 48,5 procent av Företrädesemissionen.  Inga garantiåtaganden kommer att utnyttjas. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 1,6 MSEK varför betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av respektive garants garantiersättning. Därutöver utgörs 2,5 MSEK av Företrädesemissionen av kvittning av skulder i form av brygglån och utgivna konvertibler.  Totalt tilldelas och emitteras maximalt 9 129 081 aktier i emissionen och Bolaget erhåller totalt cirka 16 MSEK före emissionskostnader och kvittning. 

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet.

”Jag är glad för det stora intresset för att deltaga i vår företrädesemission. Med kapitalet från emissionen och nyligen signerade avtal, senast med Kylma, ser jag fram emot att fortsätta växa Recyctecs affär under 2023. Vi känner att vi har ett starkt kommersiellt momentum där både industrin och fastighetsbranschen efterfrågar hållbara lösningar och cirkulära affärsmodeller – precis det vi erbjuder med vår återvunna glykol. Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet från såväl befintliga som nya investerare.”

Andreas Cederborg, VD Recyctec Holding AB

Antal aktier och aktiekapital

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 9 129 081 och uppgå till 13 078 818. Aktiekapitalet kommer att öka med 9 129 081 SEK och uppgå till 13 078 817,75 SEK efter registreringen.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stockmarket kommer pågå fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 6, 2023.

Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-26 16:40 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg
Verkställande Direktör

andreas.cederborg@recyctec.se
+46 70 882 64 00

Om Recyctec & EarthCare™

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.
Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering.

Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 13 i egen regi och via samarbetspartners.
Recyctecs produkter säljs under varumärket EarthCare™ och innefattar produkter för Fastigheter, Fordon samt Marin användning. Alla produkter under EarthCare™ är återanvänd och förädlad glykol.