Statusrapport avseende kapitalbehov

Recyctec Holding AB (”Recyctec”) har tidigare förmedlat att bolaget har ett kapitalbehov om 5 miljoner kronor från dagen då detta meddelades den 24 november intill utgången av kvartal 1 nästa år 2018. Bolaget har idag den 15 december 2017 inför den extra bolagsstämman idag meddelat att den riktade emissionen har tecknats till 2,1 miljoner kronor. En konsekvens av detta är att bolaget har likviditet att bedriva verksamheten intill utgången av januari månad nästa år 2018. Styrelsen utvärderar möjliga alternativ till extern finansiering, där försäljningen av fastigheten är en möjlighet, som också har kommunicerats den 24 november 2017.

Bakgrund

Som meddelats den 24 november avsåg styrelsen att fatta beslut om en riktad emission av aktier med en emissionslikvid om högst 5 miljoner kronor för att finansiera verksamheten intill utgången av kvartal 1 nästa år 2018. Kallelse till den extra bolagsstämman utgavs den 28 november 2017 för att avhålla extra stämma den 15 december 2017. I tidigare pressmeddelande av idag den 15 december har angetts att emissionen tom idag den 15 december tecknats till ett belopp om 2,1 miljoner kronor.

En konsekvens av detta är att styrelsen idag bedömer att bolaget har en likviditet att bedriva verksamheten intill utgången av januari månad 2018.

Plan för finansiering

Som tidigare meddelats (24 november 2017) så har styrelsen fattat beslut om att förbereda en försäljning av fastigheten i Jönköping. Bolaget räknar med att genom denna försäljning kunna frigöra medel att använda till fortsatta marknadsaktiviteter med målsättningen att nå lönsamhet. Bolaget avser att sälja fastigheten med förbehåll att hyra fastigheten efter genomförd försäljning. Processen har inletts och beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2018.

Styrelsen utvärderar, utöver möjligheten att sälja fastigheten, också andra alternativ till finansiering av verksamheten.

Styrelsen gjorde, enligt pressmeddelande den 24 november, bedömningen utifrån budgeten 2018 och med den riktade emissionen om 5 miljoner konor och försäljning av fastigheten, att bolagets finansiering för minst 12 månader framåt skulle vara säkrad. Utifrån situationen idag med ett lägre belopp tecknat i den riktade emissionen (2,1 miljoner kronor) ser inte styrelsen att finansiering av verksamheten är säkrad för minst 12 månader framåt. För att infria detta krävs ytterligare finansiering.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                 Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se   E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731 – 47 72 80                            Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar