Uppdatering: Recyctec Holding AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma

Report this content

I ursprungligt meddelande stod att man ska vara införd i aktieboken den 30/9. Det korrekta datumet är den 28/9. I övrigt är kallelsen oförändrad.

Då sittande styrelseordförande, Andreas Cederborg, tillträder som verkställande direktör den 1:a oktober 2020, så kommer han i samband med detta utträda ur styrelsen, och bolaget är glada över att ha funnit en lämplig efterträdare.

Styrelsen önskar tillsätta Ketil Thorsen som Styrelseordförande framgent och kallar därmed till extra bolagsstämma.

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 6:e oktober 2020 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Momarken 30, 55650 Jönköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28/9 2020, och
  • dels anmäla sitt deltagande senast den 29/9 - 2020 via e-post till andreas.cederborg@recyctec.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringspersoner
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om inval och tillsättande av nya styrelseledamöter
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6.        Beslut om inval och tillsättande av nya styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att tillsätta Ketil Thorsen som ledamot.

Ketil har lång erfarenhet från internationella bolag i oljebranschen, betalningsförmedling och detaljhandel både som konsult och som VD.  Efter ekonomistudier jobbade han 16 år för Royal Dutch Shell i en rad olika roller.  Efter att ha varit associate partner i konsultbolaget Accenture i 6 år gick han vidare till att bli CEO för installationsföretaget Bravida i Norge och därefter detaljhandelsbolagen Grensemat og KBÄ i Sverige. Han jobbade i perioden 2009 till 2014 med at etablera amerikanska WEX på den med europiska marknaden.  Från augusti 2015 har han jobbat med Preem och lett dess etablering i Norge. Han var CEO för Preem Norge AS från augusti 2017 till och med september 2020. Han är idag styrelseordförande för Eurowag.

Föreslagen styrelseledamot har stöd av huvudägaren samt vissa större, enskilda aktieägare.
Styrelsen avser att utse Ketil Thorsen till Styrelseordförande för bolaget vid dess påföljande konstituerande styrelsemöte, givet stämmans bifall.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller dotterbolag, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga presentation av styrelsekandidater enligt punkt 6 - ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Momarken 30 i Jönköping senast två veckor före stämman.

Samtliga handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020.

Andreas Cederborg
Styrelseordförande
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar