Uppdatering av finansiella målsättningar. Uppgradering av processteg genomfört – produktionsanläggning i drift. Styrelse och ledning arbetar aktivt med re-finansiering.

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att tidigare kommunicerade finansiella målsättning att nå ett positivt kassaflöde under Q4 2018 inte kan infrias.

Styrelsen meddelar också i samband med detta att styrelseordförande Ragnhild Skjaevestad genom Altavida AS och styrelsemedlem Robert Wahren, genom Core Competence AB har ställt ut brygglån om sammanlagt 1,5 MSEK för att säkra drift till dess att en finansieringsplan finns aktiverad.

Det är ett aktivt och strukturerat arbete med re-finansiering som styrelse och ledning nu genomför. Arbetet omfattar löpande, konstruktiva diskussioner och förhandlingar med bank, ALMI och investorer.

Inledning

Bolaget har sedan juni 2018 genomfört flera större förändringar inom styrelse, ledning och ägarstruktur. Detta har resulterat i att det finns ett gediget kunnande, kompetens och erfarenhet avseende industriella processer och företagsutveckling representerat inom bolagets samtliga kontrollorgan, inom ägarledet och inom företagsledningen.

En stark vilja, engagemang och energi utmärker styrelsens samt ledningens arbete - med fokus på finansiering, effektivisering, försäljning och verksamhetskontroll.

Finansiell målsättning

Styrelsen meddelar att den tidigare kommunicerade målsättningen, vilket skedde den 29 maj 2018, om att nå ett positivt kassaflöde under Q4 2018 och att under 2019 nå en omsättning i intervallet 22–24 MSEK med ett resultat på EBIT-nivå i intervallet 2–5 MSEK överges.

Styrelsen har valt att inte anta någon ny finansiell målsättning innan dess att arbetet med planering och analys av det kommande verksamhetsåret är genomfört och godkänt av Styrelsen.

Uppgradering och kapacitetsökning av produktionssystem

Bolagets uppgradering av anläggningen, till vilken det lämnades en statusuppdatering den 8/10, 2018 - har medfört en lägre försäljning under Q4 pga. de planerade och nödvändiga stilleståndsperioderna, påkallat av tekniska arbeten, test och utfallsprov.

Processtegen är nu efter genomförda arbeten, i verklig produktionsdrift med ett gott resultat och de tekniska riskerna i projektet är eliminerade.

Effektiviteten kommer ytterligare att kunna ökas efter en tids drift och insamlande av erfarenheter och observationer. Ytterligare förbättringspunkter och optimeringsmöjligheter är identifierade och kommer att implementeras löpande.

Styrelsen understryker att installationen hållit projekterade tids- och kostnadsramar.

Produktionsråvara

Bolagets ledande leverantör av råvara har gjort omfattande ombyggnader på egen anläggning, vilket medfört betydande störningar i råvaruflödet. Detta projekt är i sin helhet slutfört under mitten av Q1 2019.

Leveranser av normal omfattning kommer dock att upptas inom kort med succesivt ökande volymer efter årsskiftet och ovannämnda projekts slutförande.

Finansiering

För att säkerställa tillräcklig finansiering till dess att en komplett och färdigförhandlad finansieringsplan är antagen har styrelseordförande Ragnhild Skjaevestad, genom Altavida AS ställt ut ett brygglån om 0,5 MSEK till bolaget. Vidare har även styrelsemedlem Robert Wahren, genom Core Competence AB har ställt ut ett brygglån om 1,0 MSEK till bolaget.

Båda dessa likvider är inbetalda per den 6 december 2018. Lånen har en löptid till den 30 juni 2019, med rätt att lösas i förtid av bolaget. Ränta löper med 8,0 %. Både Skjaevestad/Altavida AS och Wahren/Core Comptence AB är också ägare i bolaget.

Styrelsen arbetar för närvarande aktivt med finansieringen av bolaget. Förhandlingar pågår med bank och med ALMI.

Flera större aktieägare har uttryckt en vilja att understödja en finansiering av bolaget genom att delta i en riktad nyemission.

Denna samlade refinansiering skall lösa ovan beskrivna brygglån; jämte finansiera bolaget intill dess att verksamheten kan generera ett positivt kassaflöde. Styrelsen kan i nuläget inte ange storleken på eventuella externa lån från bank och ALMI eller på de ägarinsatser som planeras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                    Carl Knutsson, CFO

E-post: goran.nylen@recyctec.se       E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0723-88 63 77                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018.

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar