Vidtalade investerare samt teckning och betalning i Recyctecs riktade nyemission

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 28 november 2017, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier om maximalt cirka 5 miljoner kronor riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. För en sammanfattning av övriga villkor hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 28 respektive 29 november 2017. Teckning i emissionen pågår och hittills har teckning av 4 087 272 B-aktier skett, innebärande en emissionslikvid om 2 085 000 kronor. Teckningstiden pågår till den 18 december 2017 och styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

De personer som emissionen riktar sig till omfattar såväl befintliga aktieägare som personer som omfattas av den krets av personer som anges i 16 kap 2 § andra punkten aktiebolagslagen. Nedan förtecknas såväl dessa förstnämnda personer som övriga tecknare i nyemissionen samt det antal B-aktier som respektive investerare tecknat sig för och i förekommande fall betalat, med angivande av tillämplig teckningskurs.

Personer enligt 16 kap 2 § andra punkten aktiebolagslagen

-          Recyctecs styrelseordförande och aktieägare Sau Suen Tse har tecknat och betalat för 1 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 500 000 kronor.
-          Core Competence AB, genom Robert Wahren, styrelseledamot, har tecknat och betalt för 20 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,50 kr per aktie, innebärande en emissionslikvid om 10 000 kronor.
-          Gunilla Dirnberger, VD i Recyctec AB, har tecknat och betalat för 120 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 60 000 kronor.
-          Joakim Steen, anställd i Recyctec AB, har tecknat och betalat för 120 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 60 000 kronor.

Befintliga aktieägare (som inte anges ovan)

-          Christian Berger har tecknat och betalat för 700 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 350 000 kronor.
-          Fredrik Åhlander har tecknat och betalat för 600 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 300 000 kronor.
-          Fredrik Svahn har tecknat och betalat för 500 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 250 000 kronor.
-          Anders Bodin har tecknat sig för 200 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 110 000 kronor.
-          Pontus Berger har tecknat sig för 50 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 27 500 kronor.
-          Olle Stenfors har tecknat sig för 181 818 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 100 000 kronor.
-          Michael Jönsson har tecknat sig för 100 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 55 000 kronor.
-          Mathias Semmelhofer har tecknat sig för 90 909 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 50 000 kronor.

Övriga tecknare i nyemissionen

-          Steve Ng har tecknat och betalat för 200 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 100 000 kronor.
-          Johan Melin har tecknat sig för 100 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 55 000 kronor.
-          Mikael Lindström har tecknat sig för 54 545 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 30 000 kronor.
-          Jonas Holmberg har tecknat sig för 50 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om 27 500 kronor.

Total teckning och betalning samt ytterligare vidtalade investerare

Hittills har teckning och betalning av sammanlagt 3 260 000 B-aktier skett till en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie och teckning av sammanlagt 827 272 B-aktier skett till en teckningskurs om 0,55 kronor per aktie, innebärande en emissionslikvid om totalt 2 085 000 kronor. Ett begränsat antal investerare utöver de som angivits ovan har erbjudits att delta i den riktade nyemissionen, men har vid denna tidpunkt ännu inte tecknat sig. Teckningstiden pågår till den 18 december 2017 och styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Extra bolagsstämma i Bolaget hålls idag den 15 december 2017 i enlighet med av Bolaget avgiven kallelse.

Vid eventuell ytterligare teckning av vidtalade investerare utöver de som angetts som tecknare ovan så kommer denna ytterligare teckning med namn och belopp också att kommuniceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec .

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar