Bokslutskommuniké 2016 Redsense Medical AB (publ)

Januari-december 2016

Koncernen

 • Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 5 744 kSEK (2 052).
 • Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 4 600 kSEK (1 685).
 • Resultat före skatt, -5 408 kSEK (-3 351).
 • Summa eget kapital uppgick till 4 995 kSEK vid periodens slut (380).
 • Likvida medel uppgick till 2 847 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 1 740 kSEK (2684).
 • Resultat före skatt, -3 926 kSEK (-1 362).
 • Summa eget kapital uppgick till 42 699 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 502 kSEK vid periodens slut.

Fjärde kvartalet oktober-december 2016

Koncernen

 • Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 2 613 kSEK.
 • Resultat före skatt, -97 kSEK.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 655 kSEK.
 • Resultat före skatt, -250 kSEK.

Beloppen inom parantes avser motsvarande period föregående år.

Resultat och ställning

Resultat för koncernen för räkenskapsåret 2016 uppgick före skatt till -5 408 kSEK eller -0,57 kr per aktie. Antal utestående aktier per den 31 december 2016 var 9 390 733 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 847 kSEK.

Bolaget har tagit fram och börjat lansera en ny produkt för katetrar. Utvecklingskostnaden för denna produkt utgör en extraordinär kostnad och har således aktiverats.

Väsentliga händelser under året

Operationella händelser

USA/Kanada

 • USA utgör historiskt och även framledes en av Redsense Medicals prioriterade geografiska marknader och i januari anställdes Brendan Kane som ny försäljningschef för bolagets USA-verksamhet. Brendan har 25 års erfarenhet av dialysbranschen i USA och har jobbat både med att utveckla dialyskliniker och försäljning av dialysutrustning.
 • Redsense tecknade under året avtal med Metro Medical, en av USAs största distributörer inom dialys. Metro Medical har avtal med en av USA:s största dialyskedjor för att leverera Redsense´s produkter till kedjans dialyspatienter. Kedjan som med europeiska mått är en gigantisk dialyskedja med ca 180 000 patienter samt behandlar ca 40% av alla USA´s hempatienter. I tillägg så utför Metro Medical även andra typer av leveranser till hem-hemodialyspatienter runt hela USA. Redsense har erhållit en första order från Metro Medical på både alarmenheter och sensorer till ett värde av ca SEK 1.500.000.
 • Vidare har en stor USA-baserad dialyskedja placerat en order gällde Redsenseutrustning för användning av natthemdialyspatienter i USA. Ordern är initialt värd drygt 200 000 SEK.
 • Diaysis Clinic Inc (DCI) som är USA:s största icke vinstdrivande dialyskedja med mer än 230 kliniker och omkring 15 000 patienter inledde under året ett behandlingsprogram av omkring 250 hem-hemodialyspatienter med Redsense alarmenhet samt sensor och den första inledande ordern från DCI kom under året. Det noteras att vid nattdialys i hemmet används en dialysmaskin som fått godkännande från Food and Drug Administration (FDA); enligt godkännandet är det obligatoriskt att använda Redsense blodlarm vid nattdialys i hemmet.
 • Redsense Medical har utsett Chief Medical Supplies Ltd. till distributör i Kanada. Chief Medical har varit en framgångsrik distributör för dialysprodukter under många år och täcker hela Kanada.
 • De amerikanska sjukvårdsförsäkringsbolagen har i sina uppdaterade försäkringsvillkor lagt till avtalstext som möjliggör en kostnadstäckning för användandet av Redsense produkter vid hemdialys. Detta innebär att dialyskedjor och deras kliniker kan få ytterligare ersättning vid användning av Redsense produkter för att skydda dialyspatienter och erbjuda en säkrare behandling.

Europa

 • Redsense har under året ingått ett exklusivt distributörsavtal med BBraun för distribution av Redsense Medicals produkter i Tjeckien och Slovakien. BBraun är sedan tidigare distributör av Redsense produkter i Nederländerna och BBraun driver även egna dialysklinker i ett flertal länder. Som en följd av att myndigheterna i Tjeckien beslutat att öka andelen hemdialyspatienter erhöll Redsense en order från dialyskedjan BBraun. Den initiala ordern uppgick till cirka 210 000 SEK.
 • Redsense Medical bryter nu in på den krävande men potentiellt lukrativa tyska marknaden. Storsjukhuset Vivantes med en ledande dialysakutklinik i Berlin har påbörjat en studie avseende Redsense produkter efter ett långt och kvalificerat granskningsarbete. Vivantes ägs av staden Berlin. Det bör noteras att studien även inkluderar Redsense nya kateterprodukt och studien kommer att vara klar till mars 2017. Resultatet av studien kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel och eftersom Vivantes är ett prestigesjukhus även utanför Tyskland blir denna artikel en viktig del av vårt marknadsföringsarbete i Tyskland men även resten av världen.
 • Bolaget har även ingått en avsiktsförklaring med Spindial Spa för att utse Spindial Spa som Redsense agent i Italien. Spindial representerar även Nikkiso dialysmaskiner. Nikkiso  är den tillverkare av dialysmaskiner som ligger längst fram i ambitionerna att sammankoppla sin maskin med vårt larm.

Produkt

 • Nikkiso:s dialysmaskin DBB-EXA verifierades enligt den nya standarden IEC PAS 63023 för användning tillsammans med Redsense blodlarm. Detta innebär att om Redsense blodlarm indikerar blodläckage när en patient får dialysbehandling så stängs maskinen av automatiskt. Säkerheten för patienten förbättras därmed avsevärt. Nikkiso:s dialysmaskin och Redsense blodlarm är den första dialysutrustningen som validerats enligt IEC PAS 63023.
 • Redsense Medical  har tillsammans med dialysspecialister och EDTNA/ERCA (European Dialysis Nurse Association) utvecklat en App för utbildning och support på våra produkter. Det kommer med tiden bli tusentals sjuksköterskor och hempatienter som dagligen behöver utbildning och support. De kommer att kunna få de flesta svaren 24/7 på ett behändigt sätt. Vi ser även Appen som ett fantastiskt marknadsföringsinstrument mot klinisk personal.
 • Redsense Medical har utvecklat, efter förfrågan från sina största kunder, ett larmsystem för dialys som kan övervaka katetrar istället för nålar som blodaccess.  Produkten, kallad ”Redsense Catheter Sensor” lanseras nu för Europa och under kvartal ett startar lanseringen i USA.
  Cirka 20% av dialyspatienterna i USA får sin dialys genom en kateter som placeras vid halsen och in i halsblodådrorna. Katetern kan sitta kvar i upp till ett år innan den ersätts med en fistel för nålaccess. Om fisteln efter en tid inte fungerar så sätts återigen en kateter in. Det är angeläget att ett blodläckage upptäcks direkt vid denna typ av blodaccess då blodmängderna är större.  Larmet minskar den medicinska risken och dess konsekvenser avsevärt, inte minst vid akutdialys. Medicinska kostnader och eventuella skadestånd som en konsekvens av olyckan är andra motiv för att använda Redsenselarm.
  Den nya produkten är utvärderad i Sverige med goda resultat och är nu CE märkt. Produkten ger en klart ökad försäljningspotential och en förstärkt position på marknader där övervakning av blodläckage är viktigt. Produkten kommer att marknadsföras i samma säljkanaler som ven-nålslarmet.

Finansiella händelser

 • Lösenperioden för Redsense Medicals teckningsoptioner TO1 avslutades den 15 april 2016 och resulterade i att 96 procent av alla optioner utnyttjades. Det innebar att Redsense tillfördes   10,6 mSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till 0,6 mSEK. Efter registrering av 1 059 200 nya aktier som tillkom genom inlösen av teckningsoptionerna har Redsense Medical AB 9 390 733 aktier och ett aktiekapital som uppgår till 939 073,30 SEK i aktiekapital.
 • Årsstämma hölls i Redsense Medical AB den 9 maj 2016. Stämman beslutade bland annat ett bemyndigande till styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission om högst 1 000 000 aktier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • 16 februari var alla regulatoriska krav uppfyllda för att i USA lansera ”Redsense Catheter Sensor”. Redsense har utvecklat, efter förfrågan från bolagets största kunder, ett larmsystem för dialys som kan övervaka blodaccess via katetrar.

VD kommentar

Under sista kvartalet 2016 bekräftades affärerna med de två stora amerikanska dialyskedjorna genom att deras respektive distributörer, Metro Medical och Henry Schein, beställde både alarmenheter och sensorer. För Henry Schein var det den andra lite större ordern vilket indikerar en årsvolym hos dem på minst 5 miljoner. Även andra större kedjor i USA har signat upp på ramofferter och vi ser fram mot att försäljning startar till dem under 2017.

Det utbildningsverktyg som vi tagit fram tillsammans med den Europeiska sjuksköterskeföreningen   börjar spridas och vi håller på att även lansera det i USA med start i mars 2017. Målet är att utbildningen ska bli en självklar del i vidareutbildningen av dialyssköterskor och patienter/anhöriga. Vi ser sjuksköterskegruppen som viktiga ambassadörer och indirekta marknadsförare av Redsense produkter.

Det är inte utan viss stolthet som det kan konstateras att Redsense Medicals larm, som enda larm, uppfyller den nya standard som beslutades av den internationella standardiseringskommittén, IEC. Detta gör oss till ett självklart val att komplettera dialysmaskiner för att få en säkrare behandling.  Vi har validerat ihop kopplingen med Nikkiso:s nya dialysmaskin och för fortlöpande diskussioner med flera dialysmaskintillverkare avseende sammankoppling och/eller integration i dialysmaskinerna. Vi har också börjat samarbete med distributörer framförallt i Europa som ser ett starkt mervärde att kunna erbjuda en mer komplett säkerhetslösning till klinikerna.

Tysklandstudien fortgår och allt tyder på att den ska kunna slutrapportera positiva resultat under första kvartalet 2017. Studien är viktig för introduktionen i Tyskland, men också för att den utvärdera och verifiera vår nya kateterprodukt. Resultaten kommer att publiceras och riktas mot läsare inte enbart i Tyskland. Även i Sverige har vi gjort olika studier avseende den nya produkten för katetrar med positiv utkomst och med den initiala bekräftelsen från Tyskland kan vi börja lansera kateterprodukten i USA redan under första kvartalet.

Framåt ser vi utökade samarbeten både på produktsidan och med distributörer under 2017. Våra marknadsaktiviteter och utökade produktprogram kommer ge en fortsatt positiv utveckling av försäljningen under 2017 eftersom vi räknar med en ökad användning av våra produkter inom hem-, natt- och akutdialys. Med stöd av den tydliga marknadsaccept vårt koncept och våra produkter har på ett flertal stora marknader, är målet att ytterligare intensifiera expansionstempot med fokus på försäljning och värdebyggande.

Patrik Byhmer

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017.

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten

Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland, Belgien och Kanada.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera