Bokslutskommuniké 2017 Redsense Medical AB (publ)

Januari-december 2017

Koncernen

 • Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 2 077 kSEK (5 744).
 • Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 1 486 kSEK (4 600).
 • Resultat före skatt, -8 606 kSEK (-5 408).
 • Summa eget kapital uppgick till 3 113 101 kSEK vid periodens slut (4 995).
 • Likvida medel uppgick till 2 324 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 1 217 kSEK (1 740).
 • Resultat före skatt, -5 816 kSEK (-3 926).
 • Summa eget kapital uppgick till 44 016 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 251 kSEK vid periodens slut.

Fjärde kvartalet oktober-december 2017

Koncernen

 • Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 437 kSEK (2 613).
 • Resultat före skatt, -1 027 kSEK (-97).

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 232 kSEK (655).
 • Resultat före skatt, -853 kSEK (-250).

Beloppen inom parantes avser motsvarande period föregående år.

Resultat och ställning

Resultat för koncernen för räkenskapsåret 2017 uppgick före skatt till -8 606 kSEK eller -0,85 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 december 2017 var 10 100 947 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 324 kSEK. Listningskostnaderna för flytten från Aktietorget till NASDAQ First North belastar resultatet i fjärde kvartalet. 

Väsentliga händelser under det första kvartalet

 •        Lanserar sensor för katetrar i USA

Redsense Medical meddelade den 16 februari att bolaget, efter förfrågan från dess största kunder, har utvecklat ett larmsystem för dialys som kan övervaka katetrar som blodaccess istället för nålar. Vidare meddelades att produkten, kallad ”Redsense Catheder Sensor”, uppfyller alla regulatoriska krav och kommer att lanseras i USA.

 •        Bokslutskommuniké 2016 Redsense Medical AB (publ)

Den 22 februari publicerades bolagets bokslutskommuniké för 2016.

 •        Årsredovisning 2016

Den 15 mars publicerades bolagets årsredovisning för 2016.

 •        Viktig användarstudie slutförd

Redsense Medical meddelade den 31 mars att bolaget avslutat en viktig användarstudie med den nya katetersensorn på den erkända dialysmottagningen Vevandes i Berlin. Studien gjordes under ledning av överläkare Dr. Aregger samt Professor Dr. Kuhlmann på akutdialysmottagningen på Vivantes Klinikum i Berlin.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 •        Kommuniké från årsstämman

Den 6 april publicerades en sammanfattning av de viktigaste beslut som togs vid årsstämman i Redsense Medical AB (publ) som hölls den 5 april 2017. Stämman beslutade bland annat om omval av Bo Unéus (styrelseordförande) och Susanne Olausson (styrelseledamot) samt nyval av Klas Arildsson som styrelseledamot. Klas har en bred branscherfarenhet och är Vice President Operations för Getinge Infection. Tidigare har han bland annat varit globalt ansvarig för produktionen hos Gambro. Därutöver gavs styrelsen bemyndigande att under tiden intill nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission om högst 1 100 000 aktier.

 •        Distributörsavtal i Iran – det första i Mellanöstern

Redsense Medical meddelade den 12 maj att ett avtal för försäljning av bolagets larmsystem vid blodläckage tecknats med distributören Arena Darman Hegmataneh i Iran. Avtalet, som är bolagets första i Mellanöstern, väntas leda till beställningar under 2017. Iran är en viktig marknad i Mellanöstern då landet satsar stort på hälsovård och har en dialysmarknad som är cirka tre gånger så stor som marknaden i Sverige.

 •        Styrelsebeslut om listbyte till Nasdaq First North under 2017

Den 26 juni meddelade Redsense Medical att bolagets styrelse beslutat om att inleda processen för att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North under det andra halvåret 2017. Det planerade listbytet förväntas underlätta för internationella och institutionella investerare att bli aktieägare i bolaget samt främja bolagets internationella marknadsetablering.

 •        Distributörsavtal och inledning av leveranser i Schweiz  

Den 30 juni kommunicerade Redsense Medical att ett avtal om försäljning av bolagets larmsystem vid blodläckage tecknats med distributören Theramed AG i Schweiz. Marknaden hade dessförinnan informerats om att avtalet var under slutförhandling. Redsense Medical meddelade även att den första ordern med bolagets mest avancerade larmenheter, för direktkoppling till dialysmaskiner, redan skickats till distributören.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

 •        Riktad nyemission om ca 7,5 MSEK med tidigare Gambro-ordförande som en av huvudinvesterarna

Den 11 juli meddelades att styrelsen i Redsense Medical, med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017, beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 71 021,4 kr genom en riktad nyemission av 710 214 aktier till en teckningskurs om 10,50 kr. Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i dialysbolaget Gambro, tecknade 190 500 aktier för 2,0 MSEK i emissionen och blir därmed en av Redsense Medicals större ägare med 1,8 procent av bolagets aktier och röster.

 •        Besked om patentgodkännande i Australien

Redsense Medical kommunicerade den 21 augusti att patentverket i Australien lämnat besked om patentgodkännande av bolagets patent för övervakning och larm vid blodläckage med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds”. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033. En utvärdering i Australien av bolagets övervaknings- och larmsystem vid blodläckage pågår tillsammans med en av landets ledande aktörer inom dialysvård. Redsense Medical förväntar sig att denna utvärdering kommer att slutföras redan under hösten 2017.

 •        Besked om kommande patentgodkännande i Europa för alternativ detektionsmetod vid blodläckage

Den 23 augusti meddelade bolaget att det europeiska patentverket EPO lämnat besked om kommande patentgodkännande av en patentansökan för en alternativ metod att detektera blodläckage. Patentet, med titeln ”Detection of blood leakage by detecting a volatile agent”, kommer att vara giltigt till och med den 31 oktober 2031. Redsense Medical har för närvarande inga planer på att använda denna teknologi i sin produktportfölj, men ser ett värde i att stärka bolagets immateriella skydd inom detektion av blodläckage i förebyggande syfte.

 •        Distributionsavtal tecknat med den största oberoende dialysaktören i Frankrike

Redsense Medical meddelade den 28 augusti att bolaget har tecknat ett distributionsavtal med distributören Hemotech i Frankrike, en marknad med cirka 46 000 dialyspatienter. Avtalet börjar gälla den 1 januari 2018 och möjliggör för distributören att sälja bolagets alarmsystem tillsammans med direktkompatibla dialysmaskiner från Nikkiso. Hemotech är den största oberoende aktören på dialysmarknaden i Frankrike med nästan 30 års erfarenhet och över 90 procent av landets dialysorganisationer som kunder.

 •        FDA-godkännande i USA för samarbetspartnern NxStage Medical

Bolaget kommenterade den 29 augusti nyheten att dess samarbetspartner NxStage Medical, som första leverantör, erhållit FDA-godkännande för egenvård i hemmet utan assistans av ytterligare person med dialyssystemet System One. System One utgör tillsammans med alarmsystemet från Redsense en komplett lösning för hemdialys. Godkännandet förväntas leda till en ökad efterfrågan för bolagets produkter i USA.

 •        Vinnare i offentlig upphandling i Italien som avser över 3 miljoner behandlingar

Den 13 september meddelades att Redsense Medical, dialysmaskinstillverkaren Nikkiso och distributören Spindial S.p.A. utgör en av tre vinnande parter i en offentlig upphandling i Italien. Kontraktet avser 600 000 behandlingar med hemodialys per år under 5 års tid med 20 procents förväntad ökning under perioden, vilket motsvarar totalt över 3 miljoner behandlingar.

 •        Besked om kommande patentgodkännande i Japan

Den 14 september meddelade bolaget att besked om kommande patentgodkännande i Japan av bolagets patent för övervakning och larm vid blodläckage med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds” erhållits. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033. Japan är den tredje största hemodialys-marknaden efter Europa och USA, där motsvarande patent redan har blivit godkänt.

 •        Jörgen Hegbrant vald till ny styrelseledamot

Vid en extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ) som hölls den 25 september 2017 beslutades enhälligt att välja Jörgen Hegbrant, Chief Medical Officer på den globala dialysvårdsleverantören Diaverum, till ny styrelseledamot i bolaget. Jörgen Hegbrant har varit verksam vid Gambro, en av världens ledande aktörer inom utveckling, tillverkning och leverans av dialysutrustning, sedan 1994 och gick vidare till Diaverum år 2007 där han idag är Chief Medical Officer samt Senior Vice President, Medical Office. Diaverum är en global leverantör av njursjukvård med 350 dialyscenter i 19 länder.

 •        Styrelseledamoten Klas Arildsson köper Redsense-aktier för cirka 0,2 MSEK

Den 26 september meddelades att styrelseledamoten Klas Arildsson har köpt 15 000 aktier av bolagets vd Patrik Byhmer till ett värde om cirka 0,2 MSEK. Klas Arildsson tillträdde som styrelseledamot i april 2017 och äger inga aktier i Redsense Medical sedan tidigare.

 •        Slutförhandling med ny distributör i Benelux-regionen

Den 28 september meddelar Redsense Medical att bolaget tecknat ett samförståndsavtal och slutförhandlar om ett distributionsavtal med nederländska Dirinco som omfattar Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Distributören kommer att erbjuda bolagets alarmsystem tillsammans med hemodialysmaskiner från bolagets samarbetspartners Nikkiso och NxStage. En första order värd ca 7000 kr, för utvärdering hos en kund, har lagts av distributören.

 •        Listbyte till NASDAQ First North godkänt  

Den 28 september meddelar Redsense Medical att bolaget har godkänts för handel på NASDAQ First North med den 2 oktober som första handelsdag. Bolaget kommer även fortsättningsvis att handlas under kortnamnet REDS med samma ISIN-kod som tidigare. 

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Distributionsavtal för Belgien med en första förväntad order i närtid

Den 14 december meddelade Redsense Medical att bolaget tecknat ett distributionsavtal gällande Belgien med bolaget Medicole BVBA, som även distribuerar direktkompatibla dialysmaskiner från Redsenses samarbetspartner Nikkiso. Bolaget meddelar även att en första order värd cirka 0,1 MSEK väntas i närtid.

 • Samarbetspartnern Spindial kvarstår som vinnare i italiensk upphandling efter överklagandeprocess

Den 20 december kommunicerade Redsense Medical att resultatet från den offentliga upphandling i Italien, där bolagets samarbetspartner Spindial utsågs till en av vinnarna, står fast efter juridisk behandling i en överklagandeprocess och att partnerna därmed kommer att signera det fastställda avtalet. En första order inom ramen för upphandlingen förväntas under det första kvartalet 2018.

 • Patentgodkännande i USA

Den 21 december meddelades att bolagets patentansökan med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds” har blivit godkänt av det amerikanska patentverket USPTO. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 februari 2033.

 • Distributionsavtal för Estland, Lettland och Litauen

Den 22 december kommunicerades att Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal gällande Estland, Lettland och Litauen med bolaget Sormedica, som är en del av koncernen Interlux. Bolaget distribuerar även direktkompatibla dialysmaskiner från Redsenses samarbetspartner Nikkiso. En första order förväntas kring årsskiftet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Patentgodkännande i Brasilien

Redsense Medical meddelade den 5 januari att bolagets patentansökan med titeln ”Means and method for detection of blood leakage from wounds” har blivit godkänt av patentverket i Brasilien. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 21 juni 2025.

 • Marknadsgodkännande i Europa och Kanada för automatisk avstängning av blodflödet som fungerar med alla dialysmaskiner

Den 16 januari meddelade Redsense Medical att bolaget har erhållit marknadsgodkännande i Europa och Kanada för en prototypversion av Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. En studie av funktionaliteten vid behandling av patienter planeras i Kanada under första till och med tredje kvartalet 2018.

 • Skotskt sjukhus först i världen att införa Redsense blodläckage-alarm som stänger av blodflödet automatiskt

Den 2 februari meddelade bolaget att University Hospital Crosshouse i Kilmarnock, Skottland, blir först i världen med att installera Redsense blodläckage-alarm som även kan stänga av dialysmaskinens blodflöde automatiskt om ett blodläckage uppstår. Funktionaliteten kräver i dagsläget att dialysmaskinen är utrustad med ett interface som följer internationell standard.

 • Distributionsavtal i Singapore med initial utvärdering vid Singapore General Hospital

Redsense Medical meddelade den 8 februari att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för Singapore med den asiatiska distributören Transmedic. En utvärdering av bolagets blodläckagealarm för användning i samband med hemodialys förväntas kunna inledas under Q1 2018 vid Singapores största sjukhus, Singapore General Hospital.

Vd Patrik Byhmer kommenterar

2017 var ett år då Redsense Medical tog stora steg framåt på vägen mot att bygga ett starkt och lönsamt medicinteknikbolag med internationell distribution på viktiga marknader i USA, Europa, Asien och resten av världen.

Under året tecknade vi flera nya distributionsavtal i Europa, och vår partner Spindial i Italien blev utsedd som en av tre vinnare i en stor statlig upphandling om 5 miljoner dialysbehandlingar i Italien. Dessutom förstärktes styrelsen med dr Jörgen Hegbrant, CMO på en global leverantör av dialysvård, och vi bytte lista till Nasdaq First North vilket har varit uppskattat av våra internationella partners.

Det fjärde kvartalet följde detta generella mönster och vi kunde presentera nya distributionsavtal gällande Belgien samt Estland, Lettland och Litauen. Dessutom meddelade vi att vår partner Spindial kvarstår som en av tre vinnare i den statliga upphandlingen i Italien efter en överklagandeprocess samt att bolagets patentskydd har förstärkts i USA med ett kompletterande patent för övervakning vid hemodialys som är giltigt till och med februari 2033.

Vi anses vara en viktig, prioriterad leverantör som bidrar med stort mervärde vilket ger oss en klar fördel när den amerikanska marknaden normaliseras. Trots framgångarna under 2017 är bolagets finansiella helårsresultat lägre än väntat, något som framförallt beror på en svagare orderingång än förväntat i USA på grund av turbulens och oklarhet om framtiden inom landets statliga sjukvårdssystem. Även svårigheterna att nå en uppgörelse kring finansieringen av statsapparaten i slutet av året bidrog negativt.

Det är dock glädjande att leveranserna i Europa började öka under 2017 till följd av vårt intensiva arbete med att teckna fördelaktiga distributionsavtal, vilket till viss del vägde upp nedgången i USA. Denna tendens förväntas fortsätta under 2018, inklusive förväntade beställningar under det första kvartalet kopplade till upphandlingen i Italien. Vi planerar även att delta i fler större statliga upphandlingar under året. Samtidigt är en återhämtning i USA mycket sannolik i takt med att sjukvårdsaktörer och distributörer återupptar utrullningen av Redsense samtidigt som de behöver fylla på sina lager till redan anslutna kliniker.

En ytterligare positiv tendens är att beställningarna av kateter-plåster börjar komma igång i såväl USA som Europa. Vi är positivt överraskade över att så har skett även i Europa, då kateter-koppling till dialysmaskinen är vanligare i USA av regulatoriska skäl.

Även vårt arbete med att erbjuda direktkoppling av Redsense till dialysmaskiner via standarden IEC PAS 63023, vilket ger möjlighet till automatisk avstängning av blodflödet, ser lovande ut inför resten av 2018. Efter periodens utgång kunde vi meddela att ett skotskt sjukhus blir först i världen med att införa systemet i drift, och fler kliniker ligger i startgroparna. Vi för även diskussioner med flera dialysmaskinstillverkare utöver vår partner Nikkiso, varav flera med en betydande marknadsandel, som är intresserade av att inkludera direktkopplingen i sina dialysmaskiner.

2017 var sammantaget ett år då vi väsentligen förstärkte bolaget och våra försäljningskanaler med nya distributörer och partners, och under 2018 förväntar jag mig att vi kan omsätta detta arbete till en betydande försäljningstillväxt i både Europa, USA och Asien.

Patrik Byhmer

Vd Redsense Medical AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017.

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar