Bokslutskommuniké 2018 Redsense Medical AB publ)

Redsense Medical publicerar idag den 26 februari 2019 Bolagets bokslutskommuniké för 2018.

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018 

Koncernen 

 Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 1 767 kSEK (437).

 Resultat före skatt, -1 027 kSEK (-1 027).

Moderbolaget 

 Nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 1 002 kSEK (232).

 Resultat före skatt, -2 770 kSEK (-853).

HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 

Koncernen 

 Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 8 725 kSEK (2 077).

 Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 7 005 kSEK (1 486).

 Resultat före skatt, -6 939 kSEK (-8 768).

 Summa eget kapital uppgick till 4 038 kSEK vid periodens slut (3 113).

 Likvida medel uppgick till 3 123 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget 

 Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 5 037 kSEK (1 217).

 Resultat före skatt, -4 822 kSEK (-5 816).

 Summa eget kapital uppgick till 47 504 kSEK vid periodens slut.

 Likvida medel uppgick till 1 791 kSEK vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODENS UTGÅNG  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

 Erhåller internationellt patenterkännande (PCT) för sensorplåster som detekterar kateterläckage.

 Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission den 30 september 2018.

 Redsense utvecklar prototyp av innovativ sårvårdprodukt för optisk mätning av blod och sårvätskor.

 Redsense blodläckagealarm levererar patientsäkerhet enligt amerikansk pilotstudie hos ledande dialyskedja.

VD har ordet

Lägg in hela VD-ordet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: 
www.redsensemedical.com 

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019, kl. 08.30 CET. 

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar