Förslag till beslut inför årsstämman (uppdaterade 2017-03-31 punkt 8-10c)

Punkt 1 Val av ordförande för årsstämman

Bo Uneus föreslås väljas till ordförande för årsstämman 2017.

Punkt 7b Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Punkt 8 - 10 Förslag avseende styrelse et cetera

Valberedningen har lämnat följande förslag avseende styrelse, revisor et cetera:

a)      Antalet styrelseledamöter föreslås vara 4 utan suppleanter.

b)      Arvode föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, vilket ger ett totalt belopp om 300 000 kronor.

c)      Till styrelsen föreslås val av Klas Arildsson och omval av Susanne Olausson och Bo Unéus.

d)      Till revisor föreslås val av revisionsbolaget Baker Tilly Halmstad (”BT Halmstad”). BT Halmstad har meddelat att om BT Halmstad väljs som revisionsbolag kommer de att utse auktoriserade revisorn Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.

e)      Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar följande villkor:

  1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst etthundratusen (100 000) kronor motsvarande högst en miljon (1 000 000) nya aktier.
  1. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
  1. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
  1. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
  1. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 9 390 733 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till cirka 10,6 procent.
  1. Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar