Halvårsrapport första halvåret 2017, Redsense Medical AB (publ)

Andra kvartalet, 1 april 30 juni 2017

Koncernen

 • Intäkterna uppgick till 445 KSEK (792).
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 427 KSEK (-1 671).

Moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 921 KSEK (201).
 • Resultatet före skatt uppgick till -799 KSEK (-1 082).

1 januari 30 juni 2017

Koncernen

 • Intäkterna uppgick till 999 KSEK (1 435).
 • Resultatet före skatt uppgick till -3 900 KSEK (-2 778).
 • Summa eget kapital uppgick till 1 774 KSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 1 473 KSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 258 KSEK (382).
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 549 KSEK (-1 838).
 • Summa eget kapital uppgick till 40 674 KSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 391 KSEK vid periodens slut.


Resultat och ställning

Koncernens resultat för 2017 års första halvår uppgick före skatt till -3 900 KSEK, vilket motsvarar
-0,415 kr per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 473 KSEK. Antal utestående aktier per den 30:e juni var 9 390 733 stycken.


Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Kommuniké från årsstämman

Den 6 april publicerades en sammanfattning av de viktigaste beslut som togs vid årstämman i Redsense Medical AB (publ) som hölls den 5 april 2017. Stämman beslutade bland annat om omval av Bo Uneus (styrelseordförande) och Susanne Olausson (styrelseledamot) samt nyval av Klas Arildsson som styrelseledamot. Klas har en bred branscherfarenhet och är Vice President Operations för Getinge Infection. Tidigare har han bland annat varit globalt ansvarig för produktionen hos Gambro. Därutöver gavs styrelsen bemyndigande att under tiden intill nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission om högst 1 100 000 aktier.

 • Distributörsavtal i Iran – det första i Mellanöstern

Redsense Medical meddelade den 12 maj att ett avtal för försäljning av bolagets larmsystem vid blodläckage tecknats med distributören Arena Darman Hegmataneh i Iran. Avtalet, som är bolagets första i Mellanöstern, väntas leda till beställningar under 2017. Iran är en viktig marknad i Mellanöstern då landet satsar stort på hälsovård och har en dialysmarknad som är cirka tre gånger så stor som marknaden i Sverige.

 • Styrelsebeslut om listbyte till Nasdaq First North under 2017

Den 26 juni meddelade Redsense Medical att bolagets styrelse beslutat om att inleda processen för att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North under det andra halvåret 2017. Det planerade listbytet förväntas underlätta för internationella och institutionella investerare att bli aktieägare i bolaget samt främja bolagets internationella marknadsetablering.

 • Distributörsavtal och inledning av leveranser i Schweiz

Den 30 juni kommunicerade Redsense Medical att ett avtal om försäljning av bolagets larmsystem vid blodläckage tecknats med distributören Theramed AG i Schweiz. Marknaden hade dessförinnan informerats om att avtalet var under slutförhandling. Redsense Medical meddelade även att den första ordern med bolagets mest avancerade larmenheter, för direktkoppling till dialysmaskiner, redan skickats till distributören.


Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Riktad nyemission om ca 7,46 MSEK med tidigare Gambro-ordförande som en av huvudinvesterarna
  Den 11 juli meddelades att styrelsen i Redsense Medical, med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017, beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 71 021,4 kr genom en riktad nyemission av 710 214 aktier till en teckningskurs om 10,50 kr. Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i dialysbolaget Gambro, tecknade 190 500 aktier för 2,0 MSEK i emissionen och blir därmed en av Redsense Medicals större ägare med 1,8 procent av bolagets aktier och röster.
 • Patentgodkännande i Australien
  Redsense Medical kommunicerade den 21 augusti att patentverket i Australien lämnat besked om patentgodkännande av bolagets patent för övervakning och larm vid blodläckage med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds”. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033. En utvärdering i Australien av bolagets övervaknings- och larmsystem vid blodläckage pågår tillsammans med en av landets ledande aktörer inom dialysvård. Redsense Medical förväntar sig att denna utvärdering kommer att slutföras redan under hösten 2017.
 • Besked om kommande patentgodkännande i Europa för alternativ detektionsmetod vid blodläckage
  Den 23 augusti meddelade bolaget att det europeiska patentverket EPO lämnat besked om kommande patentgodkännande av en patentansökan för en alternativ metod att detektera blodläckage. Patentet, med titeln ”Detection of blood leakage by detecting a volatile agent”, kommer att vara giltigt till och med den 31 oktober 2031. Redsense Medical har för närvarande inga planer på att använda denna teknologi i sin produktportfölj, men ser ett värde i att stärka bolagets immateriella skydd inom detektion av blodläckage i förebyggande syfte.

Vd Patrik Byhmer kommenterar

Under det andra kvartalet 2017 kunde vi presentera nya distributörssamarbeten i Schweiz samt i Iran. Dessa avtal är ytterligare ett tecken på att allt fler aktörer på marknaden börjar inse patientfördelarna och den ekonomiska potentialen som våra larmsystem för blodläckage vid dialys erbjuder. Inte minst avtalet i Iran vittnar om att Redsense Medical har en verkligt global potential.  


I takt med att vår internationella verksamhet ökar är det viktigt för oss att kunna erbjuda institutionella och internationella investerare att köpa aktier i bolaget. För att möta detta intresse, som vi bland annat erhåller från insatta personer i branschen, tog styrelsen under perioden beslut om att inleda processen för ett listbyte till Nasdaq First North under 2017. Listbytet förväntas även kunna leda till en ökad synlighet och trovärdighet för bolagets verksamhet både i Sverige och internationellt.

Det initierade intresset för bolaget resulterade under kvartalet i att Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i det internationella dialysbolaget Gambro, gick in som en av huvudinvesterarna i en riktad emission om ca 7,5 MSEK som genomfördes efter periodens utgång. Jag ser mycket positivt på att vi erhåller en så respekterad storägare med ett brett kontaktnät, samtidigt som likviden gör det möjligt för oss att fortsätta en offensiv försäljningssatsning i framförallt Europa och USA.

Vår strategi för marknadsetablering och försäljning genomförs bland annat i samarbete med den japanska dialysmaskinstillverkaren Nikkiso, som redan har en dialysmaskin med direktkoppling till vårt larmsystem ute på marknaden, och deras distributörer. Tillsammans med dem kan vi erbjuda en unik helhetslösning i olika upphandlingar runt om i Europa. Vi förväntar oss att kunna presentera flera nya distributörssamarbeten med koppling till Nikkiso, i likhet med det i Schweiz, under hösten.

Vi arbetar även fortsatt med ett antal ytterligare dialysmaskinstillverkare och start up-bolag, och fler maskiner med direktkoppling till Redsense kommer att introduceras även om det är svårt att sia om tidsramen.

I Tyskland ser vi över möjligheterna att via samarbeten skapa en kostnadseffektiv säljorganisation samtidigt som vi initialt sköter försäljningen på egen hand. Den framstående dialyskliniken Vivantes fungerar som en god referens, och vi förväntar oss att kunna presentera fler kunder redan under det tredje kvartalet 2017.

I Nordamerika har det andra kvartalet bjudit på viss osäkerhet kring den framtida betalningsförmågan inom landets hälsovårdssystem, men vår bedömning är att dialysbehandlingar troligtvis inte kommer att påverkas i någon större utsträckning. I Kalifornien godkändes exempelvis ett lagförslag om förstärkt säkerhet för dialyspatienter under kvartalet.

Sammantaget ser potentialen för Redsense Medical bättre ut än någonsin. Vi har en ledande produkt som bidrar med stort värde till vårdgivare och patienter, och vi börjar nu att på allvar kunna erbjuda den tillsammans med ledande dialysmaskinstillverkare och distributörer på bred front. Hösten kommer garanterat att bjuda på spännande nyheter!

Patrik Byhmer,

Vd Redsense Medical AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017.

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar