Halvårsrapport första halvåret 2018, Redsense Medical AB (publ)

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2018

Koncernen

 • Intäkterna uppgick till 2 461 KSEK (445), vilket är en ökning med 453% jämfört med föregående år.
 • Resultat före skatt uppgick till -2 060 KSEK (-1 427).

Moderbolaget

 • Nettoomsättning  uppgick till 1 373 KSEK (921).
 • Resultat före skatt uppgick till -1 249 KSEK (-1 082).

1 januari - 30 juni 2018

Koncernen

 • Intäkterna uppgick till 3 634 KSEK (999), en ökning med 264 % mot 2017.
 • Resultat före skatt uppgick till -3 199 KSEK (-3 900).
 • Summa eget kapital uppgick till 1 954 KSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 2 139 KSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning uppgick till 2 163 KSEK (1 258).
 • Resultat före skatt uppgick till -1 990 KSEK (-2 549).
 • Summa eget kapital uppgick till 45 160 KSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 1 045 KSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Koncernens resultat för 2018 års första halvår uppgick före skatt till -3 199 KSEK vilket motsvarar 

-0,30 kr per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 139 KSEK. Antal utestående aktier per den 30:e juni var 10 490 733 stycken.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Riktad nyemission om ca 3,7 MSEK

Den 9 april meddelade Redsense Medical att bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017 har beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 38 978,60 kr genom en riktad nyemission av 389 786 aktier till en teckningskurs om 9,50 kr.

 • Samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för studie med Redsense Clamp

Den 12 april meddelade Redsense Medical att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för att genomföra en studie med Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. Studien inkluderar hemdialyspatienter och kommer att pågå under andra till och med fjärde kvartalet 2018.

 • Leveransavtal med amerikanskt bolag för utvärdering vid 26 medicinska center

Den 24 april meddelade Redsense Medical att bolaget har tecknat ett leveransavtal i USA med en aktör inom dialysvård inför en utvärdering av bolagets blodläckagealarm. Utvärderingen inleds i april och omfattar 15 000 behandlingar vid 26 medicinska center i tre stater.

 • Erik Penser Bank utses till likvidgarant för Redsense-aktien
  Den 23 maj meddelades att Redsense Medical har utsett Erik Penser Bank till likvidgarant för bolagets aktie från och med den 28 maj. Syftet är att främja likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser.
 • Redsense tecknar distributionsavtal för Spanien med Palex Medical

Den 29 maj meddelade Redsense Medical att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för Spanien med distributören Palex Medical. Spanien är en av de största europeiska marknaderna för hemodialys med omkring 24 000 patienter, varav cirka 40 procent inom den offentliga vården. Den första beställningen kommer att användas vid en utvärdering med spanska läkare och sjuksköterskor.  


VD Patrik Byhmer kommenterar

Under andra kvartalet ökade omsättningenmed hela 453 procent mot jämförbar period 2017 och med 110 procent mot föregående kvartal i år. Den starka och stabila försäljningen under det första halvåret visar att Redsense nu på allvar börjar etableras som standard på de sjukhus och dialyscenter där produkten används. Det är med stor glädje som jag därmed kan konstatera att vi fortsätter utvecklas i en starkt positiv trend, en trend som jag bedömer kommer fortsätta även under andra halvan av 2018. 

På båda våra huvudmarknader, USA och Europa, konstaterar vi en ökad efterfrågan. I takt med att allt fler tongivande sjukhus och dialyscenter ser Redsense som en nödvändighet underlättas även vårt säljarbete gentemot de aktörer som ännu inte har infört systemet. Utvecklingen är glädjande då en av de största utmaningarna för oss är att sjukvården kan vara långsam med att införa uppgraderingar som medför nya rutiner för vanliga behandlingar. Detta är till viss del förståeligt, då det är viktigt att hålla kontinuitet i verksamheten, men samtidigt är det långsiktigt ohållbart att innovationer som kan rädda liv och minska vårdkostnaderna tar lång tid att etablera. Uppsidan är att förändringsarbetet kan bli självförstärkande när en ny innovation väl har införts av tillräckligt många ledande aktörer, och vi ser allt fler tecken på att Redsense närmar sig denna punkt.

Vi ser även positivtpå att den stora utvärderingen i USA, som omfattar 15 000 behandlingar vid 26 medicinska center i tre delstater, fortlöper enligt plan. Utvärderingen beräknas bli klar under det andra halvåret 2018 och vi ser fram mot att få ta del av slutresultatet. Även studien i Kanada, där det nya tillbehöret Redsense Clamp utvärderas i samarbete med University Health Network i Toronto, utvecklas väl. Studien beräknas bli klar under 2018 och förhoppningen är att kunna ta tillbehöret till marknad under 2019.

Vi har också fått fler förfrågningar om att koppla ihop och även integrera vår teknologi i, och med, dialysmaskinen, med grund i PAS standarden, där Redsense larm stoppar/pausar dialysmaskinen. Vidare har vi tittat på möjlighet att utveckla vårt know-how inom smarta plåster efter intressanta diskussioner med bolag inom wound care (sårvård)-området. Vi noterar också en mer aktiv M&A strategi för större globala företag.

Sammantagethar första halvåret 2018 varit bolagets starkaste någonsin och vi förväntar oss en stabil och fortsatt stigande omsättning även under resten av året. Vi fortsätter satsa offensivt på försäljning till nya distributörer och vårdgivare, inte minst den offentliga sjukvården nu när Italien har visat vägen. Utifrån det läget är det med stor entusiasm som jag ser fram emot resten av året. 

Patrik Byhmer

VD Redsense Medical AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: 070-357 21 64   

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018.

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar