Halvårsrapport första halvåret 2019 Redsense Medical AB (publ)

Report this content

Det starkaste resultatet i företagets historia

Första halvåret 2019 är det starkaste i företagets historia, med en ökning med 30 % jämfört med samma period förra året. Q2 ökade med 12 % jämfört med samma period förra året och är företagets starkaste kvartal. Vi kan redan nu uppskatta att Q3 kommer att bli ännu starkare.

Finansiell summering 

Resultat och ställning - Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2019 

Intäkterna uppgick till 4 721 KSEK, vilket är en ökning med 30 % jämfört med föregående år. Koncernens result för 2019 års första halvår uppgick före skatt till -2 507 kSEK vilket motsvarar -0,23 kr per aktie. Antal utestående aktier per den 30:e juni var 11 019 765 (per den Juni 30:e juni 2018 var 10 490 733 stycken).

Resultat och ställning - Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2019 

Intäkterna uppgick till 2 758 kSEK, vilket är en ökning med 12 % jämfört med föregående år.

Koncernens resultat för andra kvartalet uppgick före skatt till -2 403 kSEK vilket motsvarar en ökning på 12 % jämfört med 2018.  

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2019 

Koncernen – Redsense Medical Group

 • Intäkterna uppgick till 2 758 KSEK (2 461), vilket är en ökning med 12 % jämfört med föregående år
 • Resultat före skatt uppgick till -1 388 kSEK (-2 060)

Moderbolaget – Redsense Medical AB

 • Nettoomsättning  uppgick till 2 060 KSEK (-1 373)
 • Resultat före skatt uppgick till -1 346 KSEK (-1 249)

Första halvåret, 1 januari - 30 juni 2019 

Koncernen – Redsense Medical Group

 • Intäkterna uppgick till 4 721 KSEK (3 634), en ökning med 30 % mot 2018
 • Resultat före skatt uppgick till -2 507 KSEK (-3 199)
 • Summa eget kapital uppgick till 1 270 KSEK vid periodens slut
 • Likvida medel uppgick till 657 KSEK vid periodens slut

Moderbolaget – Redsense Medical AB

 • Nettoomsättning uppgick till 3 466 KSEK (2 163)
 • Resultat före skatt uppgick till -2 131 KSEK (-1 990)
 • Summa eget kapital uppgick till 45 423 KSEK vid periodens slut
 • Likvida medel uppgick till 586 KSEK vid periodens slut

Sammanfattning och höjdpunkter 

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 

 • Redsense Medical har tecknat ett samarbetsavtal med Physidia, ett franskt dialysföretag som fokuserar på hemdialysmarknaden
 • Dr. Maria Alquist blev invald till Redsense Medical ABs styrelse
 • Redsense Medical fick patentgodkännande i Sverige för sin intellegenta sårvårdsteknologi för optisk mätning av blod och sårvätskor
 • Redsense Medical bytte marknadsplats för handel den 3 maj till Spotlight Stock Market
 • I samarbete med University Health Network i Toronto publicerades en artikel med titeln: "A prototype line clamp for venous access bleeding in hemodialysis: A prospective cohort study", i facktidskriften Hemodialysis International 2019; 23:151–157

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 • Q3 startade under den första veckan med Metro Medical Supply Inc., distributör baserad i Nashville, USA beställde produkter för ett värde av 1,5 mnkr
 • Presenterade en vetenskaplig poster om en ny innovation ”Smart Needle Disconnect Alarm” vid den andra årliga konferensen i IDEAS & Innovation in Dialysis i Seattle

___________________________________________________________________________________________ 

VD Patrik Byhmer, Redsense Medical AB kommenterar


Det starkaste resultatet i företagets historia 

Första halvåret 2019 är det starkaste i företagets historia, med en ökning med 30 % jämfört med samma period förra året. Q2 ökade med 12 % jämfört med samma period förra året och är företagets starkaste kvartal. Vi kan redan nu uppskatta att Q3 kommer att bli ännu starkare. 

Vår tillväxt drivs av försäljningen till hemodialysmarknaden i USA och vi ser redan en ökning av ordervolymen i juli och augusti. Med president Trumps nyligen annonserade initiativ förväntar vi oss en fortsatt ökning i USA. Under hösten kommer vi att fortsätta bygga vår försäljning i USA med fler partners och följa utvecklingen inom dialysområdet. Vi har goda relationer med användargrupper och vårdgivare. Vidare kommer vi att utvärdera och utveckla vår supply chain, särskilt i USA. 

I Europa ser vi en ökning av försäljningen främst från Holland och Storbritannien. Vi arbetar nära våra distributörer med utbildning av kunder och utställningar; och väntar på resultat från flera upphandlingar. Detta är en långsam process, men vi förväntar oss att se mer aktivitet under senhösten. I Tyskland har vi arbetat intensivt under sommaren med att introducera produkterna och utbilda några kliniker för utvärdering. Vi hoppas kunna informera om nya kunder under hösten. 

Vi har kommunicerat om vårt samarbete med Physidia, ett franskt dialysföretag med fokus på hemdialysmarknaden. Samarbetet inkluderar en direkt anslutning med hjälp avPAS-standarden, mellan Redsense blodläckagealarm med Physidias nya S3-dialysmaskin. 

Vi är övertygade om att trenden för hemdialys kommer att fortsätta öka eftersom denna behandlingsform ger många fördelar för patienten såväl som kostnadsbesparingar jämfört med behandlingar på kliniken. 

Med utgångspunkt av våra erfarenheter av PAS-produkten och systemet avser vi att utveckla en produkt som kan stoppa dialysbehandlingen när enheten ger ett blodläckagealarm utan att vara anslutet till dialysmaskinen. Detta projekt är i samarbete med University Health Network i Toronto där vi har testat den första prototypen. 

Resultatet från denna utvärdering har publicerats med titeln "A prototype line clamp for venous access bleeding in hemodialysis: A prospective cohort study", publiserad i facktidskriften Hemodialysis International 2019; 23:151–157 (Kennedy et al). 

Förra veckan presenterade vi en vetenskaplig poster på ’IDEAS & Innovation in Dialysis’ i Seattle tillsammans med IEC / imec som visar vår innovativa teknik och hur vi kan hjälpa till att förändra branschen och stödja en ökning av hemodialys i hemmet. 

Vi fortsätter att stärka vår position inom vårt nya affärsområde - Sårvård. Vi har redan märkt ett stort intresse för tekniken från internationella aktörer inom sårvårdssektorn. Denna teknik samt patentet bekräftar att vi har utvecklat en unik lösning som kan bidra till att förbättra sårvården globalt. 

Vår smarta sårvårdsteknologi gör det möjligt att utveckla tunna sensorskikt för optisk mätning av de flesta fysiologiska och biologiska parametrar, t.ex. i blod och sårvätskor. 

Vårt mål är att skapa ett starkt patentskydd för tekniken på alla viktiga regionala marknader parallellt med den pågående produktutvecklingen. 

Framöver förväntar vi oss en fortsatt ökad försäljning under resten av året. Vi fortsätter att fokusera på försäljning samt att bygga och stärka partnerskap med distributörer och intressenter inom hälso- och sjukvården. Det är också viktigt att upprätthålla kontinuitet inom företaget för att fortsätta leverera över förväntningar.  

Med detta ser jag fram emot ett spännande återstående 2019! 

Halmstad den 26 augusti 2019 

Patrik Byhmer

VD Redsense Medical AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: 035 10 60 30 
info@redsensemedical.com
www.redsensemedical.com  

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019.

Aktien 
Aktien är noterad på Spothlight Stock Market sedan den 3:e maj 2019 och handeln sker med kortnamn REDS.  

Interim rapport, Q2, Jan – June, 2019 på engelska bifogas. 

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.