Halvårsrapport Redsense Medical AB (publ)

Andra kvartalet april-juni 2016

Koncernen

 • Intäkter under andra kvartalet uppgick till 792 kSEK (538).
 • Resultat före skatt, -1 671 kSEK (-1 293).

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 202 kSEK (694).
 • Resultat före skatt, -1 082 kSEK (-1 268).

Januari-juni 2016

Koncernen

 • Intäkter under första halvåret uppgick till 1 435 kSEK (1 487).
 • Resultat före skatt, -2 778 kSEK (-1 263).
 • Summa eget kapital uppgick till 7 476 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 6 961 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under första halvåret uppgick till 548 kSEK (1 589).
 • Resultat före skatt, -1 838 kSEK (-860).
 • Summa eget kapital uppgick till 44 807 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 6 556 kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat för koncernen för första halvåret 2016 uppgick före skatt till -2 778 kSEK eller -0,296 kr per aktie.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 961 kSEK.

Antal aktier den 30 juni 2016 uppgick till 9 390 733 stycken.

Väsentliga händelser under perioden

 • I uppdaterade försäkringsvillkor har de amerikanska sjukvårdsförsäkringsbolagen lagt till avtalstexter som kan inkludera kostnadstäckning av Redsense produkter för hemdialys. Genom den nya avtalstexten kan kliniker få ytterligare ersättning vid användning av Redsense produkter för att skydda dialyspatienter och ge dem en säkrare behandling.
 • NIKKISO:s dialysmaskin DBB-EXA godkändes enligt den nya standarden IEC PAS 63023 för användning tillsammans med Redsense blodlarm. Detta innebär att om Redsense blodlarm indikerar blodläckage när en patient får dialysbehandling så stängs maskinen av automatiskt. Säkerheten för patienten förbättras därmed avsevärt. NIKKISO:s dialysmaskin och Redsense blodlarm är den första dialysutrustningen som validerats enligt IEC PAS 63023.
 • En stor USA-baserad dialyskedja lade en order på Redsenseutrustning initialt värd drygt 200 000 SEK. Ordern gällde utrustning för användning av natthemdialyspatienter i USA.
 • Diaysis Clinic Inc (DCI) som är USA:s största icke vinstdrivande dialyskedja med mer än 230 kliniker och omkring 15 000 patienter inledde ett behandlingsprogram av omkring 250 hemhemodialyspatienter med Redsense larm för bloddetektion. Redsense mottog den första inledande ordern från bolaget. För nattdialys i hemmet används en dialysmaskin som fått myndighetsgodkännande från FDA. Enligt godkännandet är det obligatoriskt att använda Redense blodlarm vid den typen av behandling.
 • Lösenperioden för Redsense Medicals teckningsoptioner TO1 avslutades den 15 april 2016 och resulterade i att 96 procent av alla optioner utnyttjades. Det innebar att Redsense tillfördes 10,6 mSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till 0,6 mSEK.
 • Efter registrering av 1 059 200 nya aktier som tillkom genom inlösen av teckningsoptionerna har Redsense Medical AB 9 390 733 aktier och ett aktiekapital som uppgår till 939 073,30 SEK i aktiekapital.
 • Årsstämma hölls i Redsense Medical AB den 9 maj 2016. Stämman beslutade bland annat omval av Peter Ahlgren, ordförande, Bo Uneus, Jonas Vikman samt Susanne Olausson. Därutöver gavs ett bemyndigande till styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission om högst 1 000 000 aktier.

VD kommentar

Första halvåret 2016 har intresset för bolagets produkter och orderstorleken ökat. Vi har nu inlett löpande försäljning till de två största dialyskedjorna i USA och efter sommaren 2016 ser vi att åtminstone den ena av dem intensifierat arbetet med att få patienter att övergå till natthemdialys i hemmet. DaVita och Fresenius behandlar sammanlagt drygt 350 000 patienter, jämför gärna med Sverige där det finns cirka 4 000 patienter.

Under perioden har vi tagit en del investeringar för framtiden; förutom nyanställning av försäljningschef i USA så har vi också investerat i att ta fram en ny produkt, baserat på önskemål från några av våra största kunder, främst DaVita i USA. Produkten är CE märkt, och därmed godkänd i Europa, och vi initierar nu användartester i såväl Sverige som Tyskland, vilka ska användas för ansökan om USA-godkännande.

Vidare har vi tillsammans med Europeiska sjuksköterskeföreningen EDTNA investerat i att ta fram en utbildningsapplikation som utbildar om riskbedömning av patient och hur man kan undvika och upptäcka VND. Den är tänkt att skapa medvetenhet om risken för VND och Redsense alarm.

Standardiseringsarbete är en viktig del för att öka säkerheten för patienten samt att etablera ny teknologi. Den internationella standardiseringskommitteen av experter, där jag är medlem, för dialysstandarden har tagit fram en tilläggsstandard som beskriver hur externa larmsystem för bloddetektion, exempelvis Redsense, ska kopplas till och kommunicera med dialysmaskinen för en ökad patientsäkerhet. Denna standard blev officiell sent 2015 och under våren 2016 har Nikkiso, ett av världens största dialysmaskinsföretag, validerat att deras nyss lanserade maskin i Europa kan kopplas ihop med Redsense. Som en följd har är vi med i ett ökande antal upphandlingar i Europa (exv. Schweiz och Italien) som ett tillägg till Nikkiso maskinen, via Nikkisos försäljningskanaler.

Hemodialys (bloddialys) ges till personer med nedsatt eller utslagen njurfunktion. Behandlingen är i allmänhet livslång (undantaget de fall där en njurtransplantation kan göras).

För patienten är det tidskrävande, eftersom patienten måste infinna sig tre gånger i veckan på en dialysklinik och varje behandling tar omkring sex timmar för patienten.

Förutom den personliga belastning som dialys innebär finns det risker med dialysbehandlingar. En av de allvarligaste riskerna är VND, eller ”Venous Needle Dislodgement”, vilket innebär att vennålen lossnar under dialysbehandling.

VND som inte upptäcks i tid kan innebära ett snabbt och dödligt blodläckage. Studier visar att i

världen dör årligen cirka 1 200 personer av VND och långt fler får allvarliga medicinska problem så som infektioner som på sikt leder till ökad mortalitet.

Redsense produkt är godkänd i Europa, USA och Australien. Vi har registrerat produkten i Kanada och håller på att utvärdera distributör där. Kanada har en etablerad dialysvård och en uttalad ambition att kraftigt öka andelen behandlingar i patientens hem.

Hemdialys är framtiden. Att få sin dialys i hemmet, och i synnerhet nattetid, innebär stora fördelar. Fler, kortare, behandlingstillfällen per vecka kan genomföras och patienten kan då leva ett praktiskt vardagsliv. Livskvaliteten ökar. Hemdialys under natten innebär samhällsekonomiska fördelar för de patienter som har möjlighet att delta i förvärvslivet.

Trots fördelar med hemdialys får bara 2 – 3 procent av alla patienter sin dialys i hemmet, bland annat på grund av riskerna med VND. 97 procent av alla hemodialysbehandlingar ges på dialysklinik, där patienten kan övervakas av sjukvårdspersonal. Potentialen för hemdialys bedöms att i framtiden kunna växa till 10 – 20 procent.

Vi ser nu hur ytterligare två pusselbitar fallit på plats som positionerar Redsense för dagens och morgondagens dialysbehandling. Dels den nya internationella standarden för dialysbehandling och dels den första dialysmaskinen som kan kopplas samman med Redsense blodlarm, vilket höjer patientsäkerheten vid blodläckage till en helt ny nivå. Detta viktiga bitar i vårt arbete för internationell expansion i takt med att allt fler får dialysbehandling och kraven på patientsäkerhet ökar.

Patrik Byhmer

Verkställande direktör

Om företaget

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolagets produkt Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys – att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställs av dialyspersonal.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle, vilket innebär kvartalsredogörelse för tredje kvartalet 2016, är den 26 oktober.

För ytterligare information kontakta VD Patrik Byhmer, tel 070-357 21 64   eller mail patrik.byhmer@redsensemedical.com

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar