KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2018 klockan 16.30 på Halmstad Lasarett, Sal: Ankaret, Ingång 19 A (gamla huvudentrén), Lasarettsvägen, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.15. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets produkter visas upp.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast den 30 april 2018.

- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast den 30 april 2018 klockan 17.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

via e-post till: info@redsensemedical.com;
per telefon: 035 - 10 60 30; eller
per brev till: Redsense Medical AB, Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast måndagen den 30 april 2017. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.

4) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

7) Beslut om:

a) fastställande av framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt auktoriserat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

10) Val av styrelse inklusive styrelseordförande samt val av revisor.

11) Beslut om valberedning

12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

13) Annat ärende, som ankommer på stämman, bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

14) Avslutande av stämman.

______________

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter och beslut om valberedning (punkterna 8 - 11). 

Huvudaktieägaren i bolaget har anmält till bolagets styrelse att denne avser att föreslå att stämman beslutar enligt följande.

Punkt 8: För var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode om 50,000 kr och för styrelsens ordförande utgår ett arvode om 60,000 kr. Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Styrelsen ska bestå av 4 ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor.

Punkt 10. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Bo Uneus, Klas Arildsson, Jörgen Hegbrandt och Susanne Olausson. Bo Uneus föreslås omväljas till styrelseordförande. Jan Carlsson (revisorsfirman Baker Tilly) föreslås omväljas till revisor.

Punkt 11.  Att valberedningen skall bestå av minst två och högst tre ledamöter förutom styrelsens ordförande.

Att de tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den siste september året innan stämman äger rätt att utse varsin ledamot.

Att styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte ha rösträtt i valberedningen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Huvudaktieägaren föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 20 april 2018. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även dotterbolag, bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Upplysningar ska lämnas om det kan ska utan väsentlig skada för Bolaget.

Halmstad, Onsdagen den 28 mars 2018

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ)

För mer information: Patrik Byhmer, verkställande direktör, Redsense Medical AB, telefon 035 - 10 60 30, e-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Prenumerera

Dokument & länkar