KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Report this content

Redsense Medical AB (publ) håller årsstämma måndagen den 22 juni 2020 klockan 16.30 på Halmstad Lasarett, Sal: Ankaret, Ingång 19 A (gamla huvudentrén), Lasarettsvägen, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.15. Före bolagsstämman visas bolagets produkter upp.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 juni 2020,

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 15 juni 2020

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till info@redsensemedical.com eller skriftligen till bolaget på adress Redsense Medical AB, Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen; samt
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
 12. Beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets nomineringskommitté föreslår att Bo Unéus ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust            -7,507,928

överkursfond                 55,847,924

årets förlust                   -7,156,029

disponeras så att 41,183,967 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter; samt beslut om instruktion för valberedningen (punkterna 9-12)

Bolagets nomineringskommitté föreslår följande.

Punkt 9

Att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 10 

Att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, oförändrat, ska utgå med 60 000 kronor för styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11

Till styrelseledamöter föreslås omval av Bo Unéus, Klas Arildsson, Jörgen Hegbrant, Maria Alquist och Susanne Olausson. Bo Unéus föreslås omväljas till styrelseordförande. 

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor föreslås nyval av Andreas Johansson.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV 
För giltigt beslut enligt punkt 12 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR
Fullständigt förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2019 kommer senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.redsensemedical.com och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For more information, please contact:
Patrik Byhmer, CEO Redsense Medical AB (publ)
Phone: +46 35 10 60 30
patrik.byhmer@redsensemedical.com
www.redsensemedical.com

About Redsense Medical
Redsense Medical is a corporate group with operations mainly in Europe and the United States. The company has developed the Redsense System, an innovation used for monitoring and alarm in the case of blood leakage in connection with a hemodialysis treatment. Redsense Medical solves one of the most serious remaining safety problems within hemodialysis – to quickly detect Venous Needle Dislodgement and catheter leakage to minimizing blood leakage. The system consists of a patented fiber optic sensor, designed for either venous needle or central venous catheter, which is connected to an alarm unit. From the very start, the development of the company's technology has been based on the demands and safety requirements of healthcare providers in the dialysis sector.

Prenumerera

Dokument & länkar