Kallelse till extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ)

Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ), org. nr. 556646-4862, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 september 2017 kl. 10.00 på adress Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad. Rösträttsregistreringen börjar en halvtimme före stämman och avbryts när stämman öppnas.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: 

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 september 2017, samt

ii. anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast den 19 september 2017. Anmälan kan ske skriftligt under adress Redsense Medical AB (publ), Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad, eller via e-post till info@redsensemedical.se. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal eventuella biträden (högst två) anges.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 19 september 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. Fullmakten i original samt eventuell behörighetshandling bör vara Bolaget tillhanda senast den 19 september 2017 på ovanstående adress.

Förslag till dagordning

På extra bolagsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av ny styrelseledamot

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att välja Jörgen Hegbrant till ny styrelseledamot i Bolaget.

Halmstad i september 2017

Redsense Medical AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar