Kommuniké från årsstämma 2019

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 6:e Maj 2019.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Dr Maria Alquist valdes till ny ordinarie ledamot (oberoende). Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Bo Uneus (ordf.,oberoende), Klas Arildsson (oberoende), Dr. Jörgen Hegbrant (oberoende) samt Susanne Olausson.

Beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt 260 000 kr.

Revisor:

Till revisionsbolag omvaldes Baker Tilly med Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning:

Att valberedningen skall bestå av minst två och högst tre ledamöter förutom styrelsens ordförande och att de tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den siste september året innan stämman äger rätt att utse varsin ledamot.

Bolagsordning:

Stämman beslöt att godkänna ändra aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. 

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Incitamentsprogram till anställda och till styrelseledamöter:

Stämman beslöt att införa ett incitamentsprogram till anställda och styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner.

Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till största nytta för Bolaget. Vi gläder oss åt att alla inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Redsense Medical! ” - säger Patrik Byhmer, Vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer

Vd Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. Redsense Medical AB är listat på Spotlight med ticket: REDS.

Prenumerera

Dokument & länkar