Kommuniké från årsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 12 maj 2021

Report this content

Redsense Medical AB (publ) höll under onsdagen den 12 maj 2021 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.redsensemedical.com.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7.b)

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

- ansamlad förlust                  -14 234 109

- överkursfond                         123 140 573

- årets förlust                           -8 171 331

disponeras så att 100 735 133 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma beslutade stämman att arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkt 10)

Till styrelseledamöter beslutade stämman om omval av Bo Unéus, Klas Arildsson, Jörgen Hegbrant, Maria Alquist och Susanne Olausson. Bo Unéus omvaldes av stämman till styrelseordförande. Vidare beslutade stämman om nyval av Annette Colin.

Annette Colin är född 1965 och arbetar i dag som CFO för Biotage AB. Hon är också styrelseledamot i Initiator Pharma A/S. Annette har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar såsom VD, CFO, COO, Group Financial Controller och Tax Manager, inklusive 15 år i Life Science. Annette har varit en del av snabbväxande företag och organisationer och har lång erfarenhet av att bland annat bygga strategiska planer, ledarskapsutveckling och effektivisering av infrastruktur. Hon har varit involverad i flera M & A- och IPO-transaktioner och arbetat med både Venture Capital och Private Equity-ägare, men majoriteten i börsnoterade företag. De senaste uppdragen inkluderar Annexin Pharmaceuticals AB (publ), Observe Medical International (publ), Stille AB (publ), Lindab International AB (publ), Perbio Science AB (publ) och EY. Hon har också erfarenhet som investerare och från styrelseuppdrag. Annette har utbildning i företagsekonomi och juridik vid Lunds universitet.

Mer information om valda styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor omvaldes Andreas Johansson, KPMG.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram tills nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.


For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.          

Prenumerera

Dokument & länkar