Kommuniké från årsstämman

Report this content

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 9:e Maj 2016.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Peter Ahlgren (ordf.), Bo Uneus (oberoende), Jonas Vikman (oberoende), samt Susanne Olausson.

Beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt 250 000 kr.

Revisor:

Till revisionsbolag omvaldes Baker Tilly med Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 100 000 kronor.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till största nytta för Bolaget. Vi gläder oss åt att alla inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Redsense Medical! ” - säger Patrik Byhmer, Vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer
Vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet
Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Chicago, IL., USA.

Produkten
Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland och Belgien.

Prenumerera

Dokument & länkar