• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Kommuniké från extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 18 december 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 18 december 2020

Report this content

Redsense Medical AB (publ) (”Redsense” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 18 december 2020 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.redsensemedical.com.

Godkännande av ingående av avtal med närstående

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ingående av omstruktureringsavtal mellan Bolaget, det helägda dotterbolaget Odinwell AB (”Dotterbolaget”) och det närstående bolaget Nestero Holding AB (”Nestero”), samt tillhörande licensavtal mellan Dotterbolaget och Nestero.

Omstruktureringsavtalet med tillhörande licensavtal innebär i huvudsak följande. 

  • Dotterbolaget och Nestero åtar sig att ingå ett licensavtal avseende patentfamiljerna 6 och 7 där sårvårdsdelarna ska utvecklas i Dotterbolaget och Nestero ska ha exklusiv rätt till allt annat nyttjande av patentfamiljerna 6 och 7.
  • Enligt omstruktureringsavtalet ska Nestero tillhandahålla Dotterbolaget konsulter för utvecklingen av sårvårdsdelarna i patentfamiljerna 6 och 7.
  • Om Nestero vid utvecklingen av sårvårdsdelarna i patentfamiljerna 6 och 7 uppnår vissa mellan Dotterbolaget och Nestero definierade delmål har Nestero rätt att erhålla teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i Dotterbolaget vid tre tillfällen. Stämman beslutade även att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till Nestero enligt nedan.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i dotterbolag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande för Bolaget att överlåta teckningsoptioner i dotterbolaget Odinwell AB (”Dotterbolaget”) till Nestero Holding AB (”Nestero”). Bolagets verkställande direktör Patrik Byhmer äger via bolag Nestero till 50 procent.

Bolaget innehar för närvarande 500 000 aktier i Dotterbolaget. Dotterbolaget har på bolagsstämma beslutat att emittera 125 000 teckningsoptioner till sig självt med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Nestero. Teckningsoptionerna ska överlåtas till Nestero vid tre tillfällen enligt de delmål som har specificerats mellan Dotterbolaget och Nestero. Teckningsoptionerna ska överlåtas till det motsvarande värde som tillförs Dotterbolaget genom Nesteros uppfyllande av de specificerade delmålen, vilket bedöms vara marknadsmässiga villkor.

Om samtliga emitterade teckningsoptioner i Dotterbolaget utnyttjas för aktieteckning kan högst
125 000 nya aktier ges ut i Dotterbolaget innebärande att Bolagets ägande i Dotterbolaget kan spädas ut med 20 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer

Vd Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar