Kommuniké från extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 19 april 2021

Report this content

Redsense Medical AB (publ) höll under måndagen den 19 april 2021 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Notera att vissa förslag inte erhöll erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.redsensemedical.com.

Förslaget om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024A i dotterbolaget Odinwell AB (punkt 6) uppnådde inte erforderlig majoritet på 90%

Förslaget om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024B i dotterbolaget Odinwell AB (punkt 7) uppnådde inte erforderlig majoritet på 90%

Beslut om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Odinwell AB (punkt 8)

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut Bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odinwell AB, org.nr. 559208-7331 (”Dotterbolaget”) till Bolagets aktieägare pro rata per avstämningsdagen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

En (1) aktie i Bolaget kommer ge rätt till en (1) aktie i Dotterbolaget. Värdet på utdelningen av Dotterbolaget ska motsvara det bokförda värdet per dagen för utdelningen med tillämpning av gällande redovisningsregler. Det bokförda värdet av Dotterbolaget förväntas vara detsamma vid utdelningstillfället som vid tiden för framläggandet av styrelsens förslag till utdelning. Vid tiden för framläggandet av utdelningsförslaget uppgick det bokförda värdet av samtliga aktier i Dotterbolaget till 30 050 000 kronor totalt, motsvarande ca 2,14 kronor per aktie i Bolaget.

Per den 31 december 2019 uppgick Bolagets fria egna kapital till 41 183 967 kronor. Inget beslut om utdelning i Bolaget har fattats sedan fastställandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och inga förändringar i det bundna kapitalet har medfört att det disponibla beloppet för utdelning enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen begränsas. Det finns således utrymme i det disponibla beloppet för förestående utdelningsförslag och efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av samtliga aktier i Dotterbolaget i enlighet med styrelsens förslag uppgår det kvarvarande disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket till 11 133 967 kronor.

Styrelsens bedömning är att utdelningen av aktierna i Dotterbolaget till Bolagets aktieägare träffas av undantagsreglerna för omedelbar beskattning i enlighet med de så kallade Lex Asea-reglerna. Styrelsen har erhållit besked att Skatteverket delar Bolagets bedömning att den föreslagna utdelningen av Bolagets samtliga aktier i Dotterbolaget uppfyller kraven för en Lex Asea-utdelning enligt 42 kap 16 § inkomstskattelagen.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar