Kvartalsredogörelse Q3

Redsense Medical AB (publ)

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2017 

Koncernen 

· Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 353 KSEK (722). 

· Resultat före skatt, -2 880 KSEK (-2 532). 

Moderbolaget 

· Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 93 KSEK (720). 

· Resultat före skatt, -1 856 KSEK (-1 794). 

Januari-september 2017 

Koncernen 

· Intäkter under första nio månaderna 2017 uppgick till 1 352 KSEK (2 157). 

· Resultat före skatt, -6 780 KSEK (-5 310). 

· Summa eget kapital uppgick till 6 083 KSEK vid periodens slut. 

· Likvida medel uppgick till 5 613 KSEK vid periodens slut. 

Moderbolaget 

· Nettoomsättning under de första nio månaderna 2017 uppgick till 1 352 KSEK (1 268). 

· Resultat före skatt, -4 406 KSEK (-3 633). 

· Summa eget kapital uppgick till 45 750 KSEK vid periodens slut. 

· Likvida medel uppgick till 5 274 KSEK vid periodens slut. 

Resultat och ställning 

Resultat för koncernen var för årets första nio månader 2017 uppgick före skatt till -6 780 KSEK eller 

-0,289 kr per aktie, vid full utspädning -0,522 kr per aktie. Antal utestående aktier per den 30 september var 10 100 947 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 613 KSEK. 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 

· Riktad nyemission om ca 7,5 MSEK med tidigare Gambro-ordförande som en av huvudinvesterarna Den 11 juli meddelades att styrelsen i Redsense Medical, med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017, beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 71 021,4 kr genom en riktad nyemission av 710 214 aktier till en teckningskurs om 10,50 kr. Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i dialysbolaget Gambro, tecknade 190 500 aktier för 2,0 MSEK i emissionen och blir därmed en av Redsense Medicals större ägare med 1,8 procent av bolagets aktier och röster. 

· Besked om patentgodkännande i Australien Redsense Medical kommunicerade den 21 augusti att patentverket i Australien lämnat 

besked om patentgodkännande av bolagets patent för övervakning och larm vid blodläckage med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds”. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033. En utvärdering i Australien av bolagets övervaknings- och larmsystem vid blodläckage pågår tillsammans med en av landets ledande aktörer inom dialysvård. Redsense Medical förväntar sig att denna utvärdering kommer att slutföras redan under hösten 2017. 

· Besked om kommande patentgodkännande i Europa för alternativ detektionsmetod vid blodläckage Den 23 augusti meddelade bolaget att det europeiska patentverket EPO lämnat besked om kommande patentgodkännande av en patentansökan för en alternativ metod att detektera blodläckage. Patentet, med titeln ”Detection of blood leakage by detecting a volatile agent”, kommer att vara giltigt till och med den 31 oktober 2031. Redsense Medical har för närvarande inga planer på att använda denna teknologi i sin produktportfölj, men ser ett värde i att stärka bolagets immateriella skydd inom detektion av blodläckage i förebyggande syfte. 

· Distributionsavtal tecknat med den största oberoende dialysaktören i Frankrike 

Redsense Medical meddelade den 28 augusti att bolaget har tecknat ett distributionsavtal med distributören Hemotech i Frankrike, en marknad med cirka 46 000 dialyspatienter. Avtalet börjar gälla den 1 januari 2018 och möjliggör för distributören att sälja bolagets alarmsystem tillsammans med direktkompatibla dialysmaskiner från Nikkiso. Hemotech är den största oberoende aktören på dialysmarknaden i Frankrike med nästan 30 års erfarenhet och över 90 procent av landets dialysorganisationer som kunder. 

· FDA-godkännande i USA för samarbetspartnern NxStage Medical 

Bolaget kommenterade den 29 augusti nyheten att dess samarbetspartner NxStage Medical, som första leverantör, erhållit FDA-godkännande för egenvård i hemmet utan assistans av ytterligare person med dialyssystemet System One. System One utgör tillsammans med alarmsystemet från Redsense en komplett lösning för hemdialys. Godkännandet förväntas leda till en ökad efterfrågan för bolagets produkter i USA. 

· Vinnare i offentlig upphandling i Italien som avser över 3 miljoner behandlingar 

Den 13 september meddelades att Redsense Medical, dialysmaskinstillverkaren Nikkiso och distributören Spindial S.p.A. utgör en av tre vinnande parter i en offentlig upphandling i Italien. Kontraktet avser 600 000 behandlingar med hemodialys per år under 5 års tid med 20 procents förväntad ökning under perioden, vilket motsvarar totalt över 3 miljoner behandlingar. 

· Besked om kommande patentgodkännande i Japan 

Den 14 september meddelade bolaget att besked om kommande patentgodkännande i Japan av bolagets patent för övervakning och larm vid blodläckage med titeln ”Device for monitoring blood leakage from wounds” erhållits. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 22 mars 2033. Japan är den tredje största hemodialys-marknaden efter Europa och USA, där motsvarande patent redan har blivit godkänt. 

· Jörgen Hegbrant vald till ny styrelseledamot 

Vid en extra bolagsstämma i Redsense Medical AB (publ) som hölls den 25 september 2017 beslutades enhälligt att välja Jörgen Hegbrant, Chief Medical Officer på den globala dialysvårdsleverantören Diaverum, till ny styrelseledamot i bolaget. Jörgen Hegbrant har varit verksam vid Gambro, en av världens ledande aktörer inom utveckling, tillverkning och leverans av dialysutrustning, sedan 1994 och gick vidare till Diaverum år 2007 där han idag är Chief Medical Officer samt Senior Vice President, Medical Office. Diaverum är en global leverantör av njursjukvård med 350 dialyscenter i 19 länder. 

· Styrelseledamoten Klas Arildsson köper Redsense-aktier för cirka 0,2 MSEK 

Den 26 september meddelades att styrelseledamoten Klas Arildsson har köpt 15 000 aktier av bolagets vd Patrik Byhmer till ett värde om cirka 0,2 MSEK. Klas Arildsson tillträdde som styrelseledamot i april 2017 och äger inga aktier i Redsense Medical sedan tidigare. 

· Slutförhandling med ny distributör i Benelux-regionen 

Den 28 september meddelar Redsense Medical att bolaget tecknat ett samförståndsavtal och slutförhandlar om ett distributionsavtal med nederländska Dirinco som omfattar Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Distributören kommer att erbjuda bolagets alarmsystem tillsammans med hemodialysmaskiner från bolagets samarbetspartners Nikkiso och NxStage. En första order värd ca 7000 kr, för utvärdering hos en kund, har lagts av distributören. 

· Listbyte till NASDAQ First North godkänt 

Den 28 september meddelar Redsense Medical att bolaget har godkänts för handel på NASDAQ First North med den 2 oktober som första handelsdag. Bolaget kommer även fortsättningsvis att handlas under kortnamnet REDS med samma ISIN-kod som tidigare. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Bolaget har inte meddelat några väsentliga händelser efter periodens utgång till och med tidpunkten för publicering av denna kvartalsredogörelse. 

Vd Patrik Byhmer kommenterar 

Under det tredje kvartalet 2017 tog Redsense Medical viktiga steg fram inom ett flertal områden, vilket resulterade i ett mycket starkt nyhetsflöde. 

För att stärka bolagets finansiella status genomfördes en riktad emission om knappt 7,5 MSEK med Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande i dialysbolaget Gambro, som en av huvudinvesterarna. Senare under kvartalet kunde vi meddela att Jörgen Hegbrant, Chief Medical Officer på den globala dialysvårdsleverantören Diaverum, enhälligt valts som ny styrelsemedlem. Den erfarenhet och trovärdighet inom branschen som därmed knutits till bolaget utgör ett stort värde i samband med vår fortsatta internationella expansion. 

Vi fortsatte även att framgångsrikt teckna distributörsavtal med etablerade aktörer som kan sälja vårt alarmsystem tillsammans med dialysmaskiner från Nikkiso. Avtal träffades med den största oberoende dialysaktören i Frankrike, och slutförhandlingar med ny aktör i Beneluxregionen ledde till en initial testorder. 

Potentialen i denna strategi bekräftades då vi tillsammans med vår distributör i Italien och Nikkiso valdes ut som en av vinnarna i en offentlig upphandling för över 3 miljoner behandlingar under fem års tid. Vi inväntar nu slutgiltigt fastställande av beslutet efter överklagandeperioden, och därefter att upphandlingen omsätts till en konkret order. Det skulle utgöra en betydande milstolpe i arbetet med att nå volymförsäljning i Europa. 

Under kvartalet erhöll vi även besked om kommande patentgodkännanden i Japan och Australien, vilket väsentligen utökar vår geografiska potential då Japan utgör den tredje största hemodialys-marknaden efter USA och Europa. 

I USA var utvecklingen under kvartalet däremot sämre än förväntat försäljningsmässigt, vilket är huvudskälet till att bolagets omsättning var lägre än under motsvarande period under 2016. Framförallt följde inte DaVita och Fresenius Medical Care, som förvärvat vår samarbetspartner NxtStage, inte sina egna prognoser inom hemdialys. Vår försäljning i USA är dessutom mer stötvis under 2017 då all försäljning går via distributör sedan vi sålde bolagets lager till distributören Metro Medical i december 2016. Försäljningen i Europa ökade samtidigt under kvartalet, men inte i tillräcklig omfattning för att kompensera nedgången i USA. 

Vi ser dock positivt på våra möjligheter att öka försäljningen i USA under 2018, inte minst då Fresenius arbetar med att integrera NxtStage i sin verksamhet och förväntar sig att gå från 10 till över 15 procent hemdialyspatienter under de kommande fem åren. NxtStage erhöll dessutom under kvartalet FDA-godkännande för egenvård i hemmet utan assistans med sin dialysmaskin System One, vilket också förväntas driva på försäljningen av Redsense-alarm framöver. 

I slutet av kvartalet godkändes Redsense Medicals listbyte till NASDAQ First North, och detta förväntas vara positivt för bolaget inte minst i USA där NASDAQ är en välkänd aktör hos såväl investerare som branschaktörer. 

Genom att fortsätta bygga ett starkt distributörsnätverk och agera aktivt i upphandlingar ser framtiden fortsatt ljus ut för Redsense Medical, med goda möjligheter att etablera en ny internationell standard för dialysbehandlingar med oöverträffad patientsäkerhet som driver försäljning av Redsense produkter. 

Patrik Byhmer, 

Vd Redsense Medical AB (publ.) 

Granskning av kvartalsredogörelsen 

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor. 

Nästa rapporttillfälle 

Bokslutskommuniké för helåret 2017 kommer att publiceras den 27 februari 2018.

För ytterligare information, kontakta: 

Patrik Byhmer, vd 

Telefon: 070-357 21 64 E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com 

Redsense Medical AB (publ.) Tel 035-10 60 30 Gyllenhammarsväg 26 info@redsensemedical.com 302 92 HALMSTAD www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical 

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar