Kvartalsredogörelse Q3 Redsense Medical AB (publ)

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2018

Koncernen

 • Intäkter under tredje kvartalet uppgick till 2 286 kSEK (353).
 • Resultat före skatt, -970 kSEK (-2 880).

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 1 871 kSEK (93).
 • Resultat före skatt, -530 kSEK (-1 856).

Januari - september 2018

Koncernen

 • Intäkter under de första nio månaderna 2018 uppgick till 5 920 kSEK (1 352).
 • Resultat före skatt, -4 169 kSEK (-6 780).
 • Summa eget kapital uppgick till 2 359 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 6 684 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning under de första nio månaderna 2018 uppgick till 5 920 kSEK (1 352).
 • Resultat före skatt, -2 520 kSEK (-4 406).
 • Summa eget kapital uppgick till 45 199 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till 6 101 kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat för koncernen var för årets första nio månader 2018 uppgick före skatt till -4 169 kSEK eller

-0,388 kr per aktie. Antal utestående aktier per den 30 september var 10 740 733 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 684 kSEK. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 28 augusti meddelade Redsense Medical att bolaget byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB från och med den 1 september 2018.
 • Den 26 september meddelades att utbildningsappen om vennålsutdragning som utvecklats av Redsense tillsammans med sjuksköterskeföreningen EDTNA/ERCA har lanserats i en spansk version. Det innebär att den nu finns tillgänglig på engelska, tyska och spanska.
 • Den 28 september meddelade Redsense Medical att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för Nederländerna med Dirinco som bygger på samförståndsavtalet som tecknades i september 2017. Dirinco erbjuder Redsense alarmsystem tillsammans med hemodialysmaskiner från Nikkiso och NxStage som Redsense samarbetar med.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 oktober meddelades att Redsense Medicals styrelse beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 25 000 kr genom en riktad nyemission av 250 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 kr. Beslutet togs med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 7 maj 2018.
 • Den 4 oktober meddelade Redsense Medical att bolagets vd Patrik Byhmer köpt 12 500 aktier på marknaden till ett genomsnittspris om 12,00 kr per aktie. Han själv och närstående äger därmed 3 516 500 aktier i Redsense Medical, motsvarande drygt 33 % av utstående aktier.
 • Den 9 oktober meddelades att Redsense Medical erhållit en första order från sin distributionspartner Dirinco i Nederländerna efter att bolaget avslutat en framgångsrik klinisk utvärdering av Redsense blodläckagealarm med direktkoppling till dialysmaskiner av typen Nikkiso DBB-EXA. Ordern värderas till cirka 60 KSEK.
 • Den 12 oktober meddelade Redsense Medical att bolaget genomför kvittning av lån som upptogs vid den riktade emissionen den 30 september 2018 genom en riktad nyemission. Totalt kvittades lån om 2,5 MSEK i emissionen.
 • Den 12 oktober meddelades att Redsense Medicals styrelseordförande Bo Unéus köpt 10 000 aktier på marknaden till ett pris om 11,78 kr per aktie samt att bolagets vd Patrik Byhmer köpt 1 000 aktier till ett pris om 11,99 kr per aktie.
 • Den 16 oktober meddelade Redsense Medical att en första beställning värd cirka 150 KSEK erhållits från bolagets italienska affärspartner Spindial baserat på den stora offentliga Consip-upphandlingen i andet där Spindial utsågs till en av fem vinnare. Leveranserna inleds nu och kommer att pågå under fem års tid.
 • Den 29 oktober meddelade Redsense Medical att en klinisk studie med Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets blodläckagealarm för hemodialys som möjliggör automatisk avstängning av blodflödet oberoende av dialysmaskinen, har slutförts av University Health Network i Toronto, Kanada. Studieresultaten kommer att publiceras i två separata vetenskapliga artiklar.
 • Den 13 november presenterade Redsense Medical ett det nya marknadsområdet sårvård med en ny, innovativ teknologi i form av en smart optisk sensor som kan mäta ett flertal biologiska och fysiska som blod, sårvätska, temperatur och tryck i bandage och plåster. En första patentansökan är inlämnad och diskussioner pågår med globala aktörer inom sårvård.
 • Den 15 november meddelades att Redsense Medical erhållit en andra order från distributören Dirinco i Nederländerna värd ca 200 kkr. Möjlighet finns att ordern skalas upp då den endast inkluderar Redsense larmenhet och ej de sensorplåster som krävs vid varje behandling. Som meddelades i oktober 2018 utökas nu utvärderingen av bolagets blodläckagealarm vid en referensklinik till att även omfatta nattdialysbehandlingar.

VD Patrik Byhmer kommenterar                 

Under det tredje kvartalet fortsatte årets starka trend, 
där Redsense Medicals omsättning ökade med 548 procent jämfört med motsvarande period under föregående år. Bolaget fortsätter under kvartal tre att visa en accelererande tillväxt med en omsättning i nivå med föregående kvartal vilket ska ses i ljuset av naturliga säsongsvariationer med en lägre marknadsaktivitet under juli och augusti något vi även har upplevt under tidigare år.

Den växande efterfrågan som vi upplevt under årets andra kvartal har fortsatt även under det tredje kvartalet på våra huvudmarknader Europa och USA. Efterfrågan ökar från såväl sjukhus och dialyscenter med behandling i egna faciliteter som från aktörer med en betydande andel hemdialysvård. Ett exempel på det senare är det nya distributionsavtalet som vi tecknade med Dirinco för Nederländerna, där kliniker nu har börjat utvärdera nattdialys med Redsense alarmsystem som är direktkopplade till dialysmaskinen.

Förutom att det är positivt att vi får en allt bredare kundbas, särskilt med hänsyn till vår affärsmodell, så är denna utveckling nödvändig om det ska bli möjligt att i framtiden eliminera allvarliga blodläckage i samband med hemodialys och därmed skapa bättre patientsäkerhet.

Även det ökande intresset för Redsenses teknologi från tillverkare av dialysmaskinerfortsatte under det tredje kvartalet. Vi för en konstruktiv dialog med flera tillverkare som överväger att lansera maskiner med ett interface för direktkoppling till alarmsystemet eller till och med att integrera Redsense-funktionalitet i själva maskinen. 

Efter periodens slut erhöll vi dessutom en första order kopplad till den stora offentliga Consip-upphandlingen i Italien där vår affärspartner Spindial utsågs till en av fem vinnare. Det är oerhört tillfredställande att leveranserna nu har kommit igång, och vi ser fram emot ett gott samarbete till gagn för patienter inom allmänna sjukvården i Italien under de kommande fem åren.

Det är även glädjande att studien med Redsense Clamp, ett tillbehör som gör det möjligt att automatisk stänga av eller pausa blodflödet vid larm oberoende av dialysmaskinen, kunde slutföras med positivt resultat av University Health Network i Toronto, Kanada efter periodens slut. Studien visade att tillbehöret fungerar som avsett och bidrar till ökad patientsäkerhet, och detaljerade studieresultat kommer att publiceras framöver i vetenskapliga artiklar. Stärkta av detta lyckade resultat fortsätter vi nu att utveckla produkten inom ramen för bolagets existerande kassaflöde. 

Utvärderingen i USA som vi annonserat tidigare i år fortgår enligt plan och vi har fått flera positiva signaler och indikationer från testkliniker och vårdpersonal. Vi ser med tillförsikt fram avslutandet av testperioden som bör komma inom de närmaste två månaderna.

Vi har nyligen presenterat ett för bolaget nytt marknadsområde, sårvård, med en ny, innovativ teknologi. Produkten består av en smart optisk sensor som har potential att revolutionera patientsäkerheten inom sårvård. Sensorn kan mäta ett flertal olika fysiska och biologiska parametrar såsom blod, sårvätska, temperatur och tryck och kan integreras i smarta bandage eller plåster. Vi har lämnat in en första patentansökan, och för nu samtal med globala aktörer inom sårvård.

Med en fortsatt mycket stark utveckling för Redsense blodläckagealarm och Redsense Clamp, samt lanseringen av en ny innovativ teknologi med sikte på en stor global marknad, ser framtiden för Redsense Medical mer spännande ut än någonsin tidigare där jag som vd och aktieägare ser med tillförsikt fram emot den resa som bara börjat.

Patrik Byhmer   
VD Redsense Medical AB (publ.)                 

Om företaget

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké för helåret 2018 kommer att publiceras den 25 februari 2019. 

För ytterligare information kontakta VD Patrik Byhmer, tel 070-357 21 64   eller mail patrik.byhmer@redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar