Kvartalsredogörelse Redsense Medical AB (publ), första kvartalet 2018

Första kvartalet, januari-mars 2018 

Koncernen 

* Intäkterna under första kvartalet uppgick till 1 173 kSEK (445), vilket motsvarar en ökning med 164 procent jämfört med samma period föregående år. 

* Resultat före skatt, -1 139 kSEK (-2 472). 

Moderbolaget 

* Nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 790 kSEK (337) vilket motsvarar en ökning med 134 procent jämfört med samma period föregående år. 

* Resultat före skatt, -741 kSEK (-1 748). 

Resultat och ställning 

Resultat för koncernen för årets första tre månader 2018 uppgick före skatt till -1 139 kSEK eller 

-0,11 kr per aktie. Antal utestående aktier per den 31 mars var 10 100 947 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 240 kSEK. 

Väsentliga händelser under det första kvartalet 

* Patentgodkännande i Brasilien 

Den 5 januari meddelade Redsense Medical att bolagets patentansökan med titeln ”Means and method for detection of blood leakage from wounds” har blivit godkänt av patentverket i Brasilien. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 21 juni 2025. 

* Marknadsgodkännande i Europa och Kanada för automatisk avstängning av blodflödet som fungerar med alla dialysmaskiner 

Den 16 januari meddelades att bolaget erhållit marknadsgodkännande i Europa och Kanada för en prototypversion av Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. 

* Skotskt sjukhus först i världen att införa Redsense blodläckagealarm som stänger av blodflödet automatiskt 

Den 2 februari meddelade bolaget att University Hospital Crosshouse i Kilmarnock, Skottland, blir först i världen med att installera Redsense blodläckagealarm som även kan stänga av dialysmaskinens blodflöde automatiskt om ett blodläckage uppstår. 

* Distributionsavtal i Singapore med initial utvärdering vid Singapore General Hospital 

Redsense Medical meddelade den 8 februari att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för Singapore med den asiatiska distributören Transmedic. En utvärdering av bolagets blodläckagealarm för användning i samband med hemodialys förväntas kunna inledas under Q1 2018 vid Singapores största sjukhus, Singapore General Hospital. 

* Offentliggörande av bokslutskommuniké 

Den 27 februari publicerade bolaget sin bokslutskommuniké för 2017. 

* Redsense blodläckagealarm används av tre av de fem största leverantörerna av dialysvård i USA, samt tre av de fem främsta sjukhusen 

Redsense Medical meddelade den 21 mars att bolagets blodläckagealarm nu används av tre av de fem största leverantörerna av dialysvård i USA: Fresenius, DaVita och American Renal. Dessutom används alarmet vid tre av de fem främsta sjukhusen i USA inom njursjukvård: Mayo Clinic, Cleveland Clinic samt New York Presbyterian Hospital. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

* Riktad nyemission om ca 3,7 MSEK 

Den 9 april meddelade Redsense Medical att bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 5 april 2017 har beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 38 978,60 kr genom en riktad nyemission av 389 786 aktier till en teckningskurs om 9,50 kr. 

* Samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada, för studie med Redsense Clamp 

Den 12 april meddelade Redsense Medical att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada, för att genomföra en studie med Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. Studien inkluderar hemdialyspatienter och kommer att pågå under andra till och med fjärde kvartalet 2018. 

* Leveransavtal med amerikanskt bolag för utvärdering vid 26 medicinska center 

Den 24 april meddelade Redsense Medical att bolaget har tecknat ett leveransavtal i USA med en aktör inom dialysvård inför en utvärdering av bolagets blodläckagealarm. Utvärderingen inleds i april och omfattar 15 000 behandlingar vid 26 medicinska center i tre stater. 

Vd Patrik Byhmer kommenterar 

Under det första kvartalet 2018 ökade Redsense Medicals intäkter med hela 164 procent jämfört med det första kvartalet 2017 och med 168 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2017. Detta är givetvis glädjande och i linje med våra förväntningar. 

Uppgången beror till stor del på att många distributörer i USA valde att avvakta och inte fylla på sina lager under 2017 till följd av osäkerheter kring landets sjukvårdssystem men nu ser vi som väntat att de tar nya tag igen. 

Den ökande försäljningen beror dock inte enbart på lagerfaktorer, utan även på att allt fler vårdaktörer och patienter i USA använder Redsense blodläckagealarm för att öka patientsäkerheten vid dialysbehandling. Den ökande användningen inkluderar flertalet framstående aktörer, och i mars kunde vi meddela att såväl tre av de fem största aktörerna av dialysvård som tre av de fem främsta sjukhusen inom njursjukvård i USA börjat använda Redsense. 

Under kvartalet tog bolaget även ytterligare steg framåt genom att erbjuda automatisk avstängning av blodflödet om Redsense detekterar ett blodläckage. I januari erhöll vi marknadsgodkännande i Europa och Kanada för en prototypversion av Redsense Clamp, ett nytt tillbehör till alarmsystemet som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. Senare under kvartalet meddelade vi att University Hospital Crosshouse i Kilmarnock, Skottland, blev först i världen att installera Redsense med denna funktionalitet via den internationella standardkopplingen IEC PAS 6302 som hittills finns integrerad i dialysmaskiner från Nikkiso. 

Sammantaget ser jag mycket positivt på utvecklingen hittills under 2018, inte minst i USA, och med hjälp av likviden från den riktade emissionen om ca 3,7 MSEK efter periodens utgång satsar vi nu på att öka tempot ytterligare framöver. Vi arbetar även aktivt med att få igång leveranserna till Italien kopplade till den offentliga upphandling där vår partner Spindial utsågs till en av vinnarna i höstas och vi ser god potential att ta fler liknande order i andra europeiska länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Reston, VI., USA.

Produkten

Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland, Belgien och Kanada.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar