• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense genomför en riktad nyemission om 2,5 MSEK – kompletterad version med information om investerare

Redsense genomför en riktad nyemission om 2,5 MSEK – kompletterad version med information om investerare

Report this content

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 7 maj 2018 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 25 000 kr genom en riktad nyemission av 250 000 aktier till en teckningskurs om 10,00 kr.

Den riktade emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomförs i syfte att möjliggöra bolagets expansion och möta den ökade efterfrågan av Redsense produkter. Likviden kommer huvudsakligen att användas till en fortsatt offensiv satsning inom distribution, försäljning och lagerhållning i framför allt USA.

– Den här emissionen ger Redsense Medical ökade finansiella resurser för att främst täcka det behov vi har av produkter i arbete samt ökade lagerkostnader i samband att vi får igång volymförsäljningen av vårt branschledande system för detektion och minimering av blodläckage i samband med hemodialys, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Personer med ledande ställning i Redsense Medical, inklusive styrelsen, kunde inte deltaga i den riktade emissionen på grund av MAR-regelverket och ABL. I samband med emissionen tar Redsense upp lån om 4 MSEK till marknadsmässiga villkor.

I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från 10 490 733 till 10 740 733 stycken. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 25 000 kr, från 1 049 073,30 kr till 1 074 073,30 kr. Utspädningseffekten blir strax under 3 % för befintliga aktieägare. Emissionskostnaderna kommer att bli ca 6 % eller mindre än 150 kkr. Teckningskursen är satt till 10,00 kr.  Kursen vid stängning den 28 september var 9,82 kr.

– Via en riktad emission kan vi på ett snabbare vis erhålla nödvändig finansiering för att möta den ökade efterfrågan som vi nu ser, att jämföra med exempelvis en företrädesmission vilket av tidsskäl hade riskerat att hämma vårt nuvarande momentum i verksamheten. Jag är mycket nöjd med de villkoren vi fick till i den riktade emissionen och att det resulterar i endast en mindre utspädning för befintliga aktieägare, säger Patrik Byhmer. 

Nedanstående lista visar investerare som tecknat sig i den riktade emissionen.

Namn                                                     Antal aktier          Belopp

Gerhard Dal                                            100 000                1 000 000 kr

Oscar Duvik                                            100 100                1 000 000 kr

Ronny Larsson                                        50 000.                 500 000 kr            

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål ochsäkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar