Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission

Report this content

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 6 maj 2019 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 30 514,90 kr genom en riktad nyemission av aktier.

Emissionen är riktad till Gerhard Dal och Modelio Equity AB. Teckningskursen är enligt avtalet fastslagen till 10,38 kr vilket motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under 20191009 till 20191029. Lånesumman som kvittas i emissionen uppgår till 3 Mkr plus räntor.

I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från 11 869 765 till 12 174 914 stycken. Utspädningseffekten blir ca 2,5 % för befintliga aktieägare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar