• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission den 30 september 2018

Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission den 30 september 2018

Report this content

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 7 maj 2018 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 41 209 kr genom en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 12,13 SEK.

Emissionen är riktad till Gerhard Dal. Teckningskursen är enligt avtalet fastslagen till 12,13327 kr vilket motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under 20181219 till 20190108. Lånesumman som kvittas i emissionen uppgår till 0,5 Mkr.

I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från 10 978 556 till 11 019 765 stycken. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 4 120:90 kr, från 1 097 855,60 kr till 1 101 976;50kr. Utspädningseffekten blir ca 0 % för befintliga aktieägare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Bolagets Certified Adviser: Erik Penser Bank AB, +46 8 4638300, certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar