• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense genomför kvittning av lån som upptogs vid den riktade emissionen i 30:e september 2018 genom en riktad nyemission -kompletterad version med information om investerare

Redsense genomför kvittning av lån som upptogs vid den riktade emissionen i 30:e september 2018 genom en riktad nyemission -kompletterad version med information om investerare

Report this content

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 7 maj 2018 beslutat om att öka bolagets aktiekapital med 23 782:30 kr kr genom en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 10,51 SEK.

Emissionen är riktad till Oscar Duvik och Gerhard Dal. Teckningskursen är enligt avtalen fastslagen till 10,51 kr vilken motsvarar en rabatt om 10 procent mot en volymvägd genomsnittskurs för perioden 26 september till och med 9 oktober 2018. Kvittningen gäller lån som upptogs den 30 september 2018. Totalt kvittas lån om 2,5 Mkr i emissionen.

I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från 10 740 733 till 10 978 556 stycken. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 23 782:30 kr, från 1 074 073,30 kr till 1 097 855,60 kr. Utspädningseffekten blir ca 2 % för befintliga aktieägare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål ochsäkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medical AB (publ.) är listad på Nasdaq First North (ticket: REDS) Erik Penser Bank AB är Certified Advicer.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar