• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av Odinwell, samt meddelar kapitaliserings- och noteringsplaner för dotterbolaget

Redsense kallar till extra bolagsstämma för att besluta om utdelning av Odinwell, samt meddelar kapitaliserings- och noteringsplaner för dotterbolaget

Report this content

Styrelsen i Redsense Medical (”Redsense” eller ”Bolaget”) har idag, den 26 mars 2021, beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 19 april 2021 för beslut om att dela ut det helägda dotterbolaget Odinwell AB (”Odinwell”) samt för beslut om godkännande av två optionsprogram till styrelse respektive personer bland ledning och anställda i Odinwell. Styrelsen bedömer att utdelningen av Odinwell kan ske i enlighet med de så kallade Lex Asea-reglerna, vilket innebär ett undantag från omedelbar beskattning. Styrelsen i Redsense meddelar härmed även avsikten att, under det andra kvartalet i år, ansöka om notering av Odinwell på Spotlight Stock Market, vilket planeras föregås av en företrädesemission om cirka 30 MSEK i Odinwell. Kallelse till extra bolagsstämma den 19 april 2021 publiceras inom kort.

Styrelsen föreslår utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Odinwell. För varje (1) aktie i Redsense erhålls en (1) aktie i Odinwell. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer totalt 14 040 810 aktier att delas ut. Vid tiden för framläggandet av utdelningsförslaget uppgår det bokförda värdet av samtliga aktier i Odinwell till 30 050 000 kronor totalt, motsvarande ca 2,14 kronor per aktie i Redsense. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Redsense per avstämningsdagen för utdelningen krävs inga åtgärder av aktieägare för att erhålla aktier i Odinwell. Mer information om den föreslagna utdelningen framgår nedan.

Motiv och bakgrund

Den 30 november 2020 offentliggjordes att styrelsen i Redsense fattat beslut om att lägga sårvårdsprojektet i ett eget affärsområde. Vid extra bolagsstämma i Redsense den 18 december 2020 beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen föreslår nu inför extra bolagsstämma den 19 april 2021 om utdelning av samtliga aktier i Odinwell till aktieägarna i Redsense.

Sårvårdsteknologin började utvecklas inom Redsense under 2018 och är baserad på Redsenses teknik för hemodialys. Den nya teknologin möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser som blod, sårvätskor, temperatur och tryck i bandage eller plåster. Redsense beslutade att affärsområdet skulle utvecklas i ett separat dotterbolag, Odinwell AB, eftersom dialys och sårvård är två skilda områden med olika marknader och kunder. Därtill befinner sig Redsense i tillväxtfas med fokus på kommersialisering, medan Odinwell är i R&D-fas. Genom att separera affärsområdena i två bolag ges varje verksamhet utrymme att fokusera och utvecklas enligt marknadsspecifik strategi och därigenom generera aktieägarvärde. Odinwell erhöll under 2020 ett aktieägartillskott från Redsense om totalt cirka 30 MSEK, och har även förvärvat patent avseende sårvårdsteknologin från moderbolaget.

Sårvårdsplattformen som nu utvecklas inom Odinwell har, enligt styrelsens bedömning, goda förutsättningar att bidra till ett paradigmskifte inom sårvård. Tack vare mycket tunna sensorlager kan teknologin hjälpa vårdpersonal att få bättre förståelse för vad som sker i såret och därmed föregå exempelvis infektioner.

Sensorer uppfattar förändringar i tryck, temperatur, blod eller mättnadsgrad, och kan då larma patient och/eller vårdpersonal. Detta leder till förbättrad patientvård, tidsoptimering och kostnadsbesparingar för sjukvården och samhället. Samtidigt kan smartare sårvård genom minskad användning av antibiotika för behandling av infektioner bidra till att motverka antibiotikaresistens.

Odinwell befinner sig i teknologiutvecklingsfas och kommer under de kommande två åren utveckla sårvårdsplattformen inför planerad lansering i kunds produkt innan slutet av 2023. Plattformen har enligt styrelsen en betydande konkurrensfördel i att den enkelt kan integreras i befintliga plåster och förband; därmed kan också större sårvårdsbolag enkelt tillföra teknologin i sina egna industriella produktionslinjer utan väsentliga anpassningar.

Omfattningen av problematiken med svårläkta sår är förmodligen mycket större än många känner till. Så mycket som två miljoner i Europa lider av kroniska sår, och enbart i Tyskland uppgår kostnaderna för behandling av kroniska sår till cirka 4,5 miljarder Euro årligen. En enda sårbehandling kan kosta uppåt 18 000 US dollar. Vi är övertygade om att den sårvårdsteknologi som utvecklats inom Redsense, och som nu vidareutvecklas av Odinwell kan spela en betydande roll i att minska patienters lidande, förbättra vårdpersonalens förmåga att ge adekvat behandling, lätta på trycket inom vården och samtidigt öka möjligheterna till hemvård. Sammantaget kan detta innebära ett paradigmskifte inom smart sårvård. Den globala marknaden för avancerad sårvård har ett värde på omkring 10,4 miljarder US dollar; vi bedömer att det finns en betydande marknadspotential för Odinwell. Genom den föreslagna utdelningen av Odinwell följt av en kapitalisering om cirka 30 MSEK (före emissionskostnader), samt planerad notering på Spotlight Stock Market, kan vi ytterligare stärka Odinwells position och ge bolaget rätt förutsättningar att etablera sig som en pionjär inom smart sårvård”, säger Patrik Byhmer, VD i Redsense och styrelseledamot i Odinwell.

Utdelning av aktier i Odinwell

Inför Redsense extra bolagsstämma den 19 april 2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om utdelning av samtliga aktier i Odinwell till aktieägarna. Detta innebär att aktieägare i Redsense kommer tilldelas aktier i Odinwell. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Redsense per avstämningsdagen krävs inga åtgärder av aktieägare för att erhålla aktier i Odinwell. För varje (1) befintlig aktie i Redsense erhålls en (1) aktie i Odinwell. Totalt utdelas 14 040 810 aktier. Styrelsen i Redsense inväntar förhandsbesked från Skatteverket avseende tillämpning av så kallade Lex Asea-regler, vilket innebär att det inte uppkommer någon omedelbar beskattning vid utdelningen. Bolaget bedömer att samtliga rekvisit för en utdelning enligt Lex Asea är uppfyllda.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Planerad avstämningsdag hos Euroclear för att erhålla aktier i Odinwell är den 27 april 2021. Planerad sista dag för handel i Redsense aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell är den 23 april 2021. Aktierna i Redsense handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Odinwell preliminärt från och med den 26 april 2021.

Mer information om utdelningen och Odinwell kommer göras tillgänglig genom en informationsbroschyr som publiceras på Bolagets hemsida senast den 5 april 2021, tillsammans med övriga handlingar inför extra bolagsstämma den 19 april 2021.

Planerad företrädesemission

Odinwell fick under 2020 ett aktieägartillskott från Redsense på cirka 30 MSEK. Därmed har Odinwell säkrat sitt kapitalbehov fram t.o.m. juni 2022. I syfte att ytterligare accelerera teknologi- och produktutveckling, samt säkerställa långsiktig finansiell stabilitet, avser Odinwell att under maj 2021 genomföra en företrädesemission om cirka 30 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market där även allmänheten i Sverige ges möjlighet att teckna aktier. Odinwell har genom det tidigare aktieägartillskottet en god finansiell ställning men bedömer att en kapitalinjektion om cirka 30 MSEK (före emissionskostnader), vid fulltecknad företrädesemission, möjliggör utökad acceleration i verksamheten och en långsiktig finansiell stabilitet som ger rätt förutsättningar att generera aktieägarvärde på både kort och lång sikt. Således kan Odinwell helt fokusera på att i accelererad takt avancera genom teknologi- och produktutvecklingsfas och samtidigt säkerställa att långsiktig spetskompetens rekryteras.

Odinwell har, inför planerad företrädesemission, erhållit teckningsförbindelse om cirka 3,58 MSEK från Redsenses största ägare, Patrik Byhmer (via bolag), tillika VD i Redsense och styrelseledamot i Odinwell. Därutöver har Odinwell erhållit avsiktsförklaringar från större institutionella och professionella aktieägare såsom Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Microcap, Aktia Asset Management, Andra AP-fonden, ÖstVäst Capital Management, Danske Invest, med flera.

Samtliga i styrelsen och företagsledningen i Odinwell har ingått lock up-avtal om 100 procent under de första 6 månaderna efter notering på Spotlight Stock Market. Avtalen innefattar respektive parts eventuella befintliga innehav i Odinwell samt/eller sådan investering som respektive part kan komma att bli tilldelad i den planerade företrädesemissionen.

Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare kommer genom planerad företrädesemission ges möjlighet att teckna aktier i Odinwell. Teckningsperioden planeras äga rum i maj 2021. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Värderingen (pre-money) är planerad till cirka 70,2 MSEK. Företrädesemissionen kan tillföra Odinwell högst cirka 30 MSEK (före emissionskostnader). 

Under förutsättning att bolagsstämman i Redsense godkänner styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i Odinwell, kommer mer information om den planerade företrädesemissionen och noteringen göras tillgänglig av Odinwell i samband med offentliggörande av ett prospekt.

Finala villkor samt formellt emissionsbeslut fattas av styrelsen i Odinwell och kommer kommuniceras genom ett pressmeddelande på Odinwells hemsida.

Planerad notering på Spotlight Stock Market

Förutsatt att stämman godkänner styrelsens utdelningsförslag avser styrelsen i Odinwell att, under andra kvartalet, ansöka om upptagande till handel av dess aktier och BTA på Spotlight Stock Market. En notering på Spotlight Stock Market bidrar till ökad synlighet och tillgång till kapital och investerare. Sammantaget stärker detta Odinwells förutsättningar att etableras som en viktig aktör på sårvårdsmarknaden.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman den 19 april 2021 ska besluta avseende teckningsoptionsprogram för styrelse respektive personer bland ledning och anställda i Odinwell. Mer information om förslaget framgår i den kallelse som Redsense publicerar inom kort.

Rådgivare

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare åt Redsense i samband med den föreslagna utdelningen av Odinwell. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut.

Sedermera Fondkommission agerar även finansiell rådgivare åt Odinwell i samband med planerad företrädesemission och notering. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut åt Odinwell i samband med ovanstående.


Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom följande kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021, kl. 13:30 CET.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.          

Prenumerera

Dokument & länkar