• news.cision.com/
  • Redsense/
  • Redsense lägger sårvård i eget affärsområde som föreslås för utdelning av styrelsen

Redsense lägger sårvård i eget affärsområde som föreslås för utdelning av styrelsen

Report this content

Styrelsen i Redsense Medical AB har beslutat att lägga företagets sårvårdsprojekt i ett eget affärsområde. Vidare föreslår styrelsen att det nya affärsområdet som ett nästa steg ska delas ut till aktieägarna. Förslaget kommer att presenteras för aktieägarna på en extra bolagsstämma innan jul, och styrelsens förhoppning är att dotterbolaget ska kunna särnoteras innan sommaren 2021.

”Den smarta sårvårdsplattformen är en potentiellt revolutionerande teknik med omvälvande potential inom ett flertal marknadsområden. Den bygger på Redsenses teknologi för blodläckage i samband med hemodialys men adresserar helt nya marknader, och att särredovisa detta utvecklingsprojekt är därför ett logiskt steg som öppnar för större transparens både vad avser den renodlade medicintekniska delen i Redsense och för det nya projektet. Det är angeläget att hitta en form för utvecklingen som skapar största tänkbara värde för såväl bolaget som ägarna, och ett särnoterat bolag skulle ge respektive ledning den frihet som behövs för att identifiera och genomföra den bäst lämpade strategin för varje tekniks utvecklingsbana”, säger Bo Unéus, styrelsens ordförande, i en kommentar.

Företaget inledde satsningen på en smart sårvårdsteknologi baserad på tunna optiska sensorlager i november 2018. Den innovativa teknologin är tänkt att integreras i smarta bandage och plåster för att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra individanpassad sårvård, bland annat inom brännskadesegmentet. Under 2019 erhölls patent i Sverige liksom positiv återkoppling på en internationell PCT-ansökan, och en prototyp har utvecklats och testats med framgångsrikt resultat.

Steg 1: nytt affärsområde tillskapas

I ett första steg kommer patenten som hör till sårvårdsdelen att föras över till ett separat dotterbolag, och ett avtal sluts med uppfinnarna om vidare utveckling tills teknologin är redo för en produktifiering. Även licensavtal uppdateras för att fungera med det nya upplägget. Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma innan julhelgerna för att ge ägarna möjlighet att godkänna förslaget.

Kort information om sårvårdsprojektet har meddelats tidigare dels via pressreleaser och dels via företagspresentationer – se även sammanfattning nedan. Efter stämman kommer en intervju att publiceras med fördjupad information om projektet.

Steg 2: dotterbolaget delas ut till aktieägarna

I nästa steg, under början av 2021, kommer dotterbolaget att delas ut till aktieägarna. Planen är därefter att dotterbolaget ska kunna noteras innan sommaren 2021.

Styrelsen bedömer att en så kallad Lex ASEA-process är möjlig, vilket skulle innebära att aktieägarna inte blir skyldiga att betala skatt på utdelningen omedelbart utan först när de erhållna andelarna realiseras; anskaffningskostnaden för de ursprungliga aktierna delas vidare upp på aktierna i det ursprungliga och det avknoppade bolaget. Ett förhandsbesked kommer att sökas från skatteverket innan den extra bolagsstämman för att klargöra detta.

Om sårvårdsprojektet

Redsenses smarta sårvårdsteknologi är en vidareutveckling av företagets patientsäkerhetslösning för optisk identifiering av blodläckage i samband med hemodialys. I den patenterade sårvårdstekniken används tunna sensorlager för optisk mätning av diverse fysiologiska och biologiska parametrar i blod och sårvätskor. Sensorlagren kan användas separat eller integreras direkt i smarta bandage eller plåster som underlag för individuell sårvård, och planen har varit att kommersialisera tekniken som en tilläggslösning för existerande sårvårdsprodukter.

Marknaden för avancerad sårvård uppskattas vara värd i storleksordningen 100 miljarder kronor. Produkten bedöms vara särskilt lovande inombrännskadesegmentet med ett marknadsvärde om cirka 20 miljarder kronor. Som tidigare kommunicerats har Redsense en längre tid fört kontinuerliga diskussioner om samarbeten med stora globala aktörer inom sårvårdsområdet.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom följande kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020, kl. 14:20 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Patrik Byhmer, CEO Redsense Medical AB (publ)

Phone: +46 35 10 60 30

patrik.byhmer@redsensemedical.com

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar