Redsense Medical AB (publ) årsredovisning 2021

Report this content

Helåret

1 januari – 31 december 2021

Koncernen

• Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 16 901 kSEK (17 151).

• Nettoomsättningen under räkenskapsåret uppgick till 9 362 kSEK (14 442).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11 991 kSEK (-8 124).

• Summa eget kapital uppgick till 65 227 kSEK vid periodens utgång (73 199).

• Likvida medel uppgick till 4 983 kSEK vid periodens utgång (29 007).

Moderbolaget

• Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 14 877 kSEK (15 433).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14 400 kSEK (-5 957).

• Summa eget kapital uppgick till 75 533 kSEK vid periodens utgång (116 032).

• Likvida medel uppgick till 2 116 kSEK vid periodens utgång (24 691).

Resultat och ställning

Koncernens resultat för räkenskapsåret 2021 uppgick före skatt till -7 972 kSEK eller -0,57 kr per aktie. Antalet utestående aktier per den 31 december 2020 var 14 040 810 stycken. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 983 kSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• I mars vinner Redsense en upphandling från Västra Götalandsregionen tillsammans med dialysmaskintillverkaren Physidia och distributören Nordic Medcom. Upphandlingskraven specificerar att blodflödet ska kunna stoppas automatiskt när ett blodläckage detekteras.

• Redsense deltar i en genomgång om vennålsutdragning (VND) inför USA:s kongress tillsammans med ett antal njurvårds- och patientförespråkarorganisationer.

• Det brittiska läkemedelsverket MHRA publicerar en ny dialysvägledning där vennålssutdragning (VND) specifikt tas upp som ett viktig patientrisk som behöver hanteras.

VD HAR ORDET

Vassare, starkare och väl positionerat för 2022

I likhet med år 2020 var 2021 ett undantagsår, ett år som från det första kvartalet till det sista fortsatte präglas av pandemin. Icke desto mindre blev det också, när vaccinerna fått genomslag, ett år av återhämtning.

Ser vi på vår omsättningsutveckling under året så får vi på samma gång en god översiktsbild av hur hemodialysmarknadens återhämtningsprocess tett sig: vi noterade 0,7 MSEK i första kvartalet, 1,5 MSEK i andra kvartalet, 3,1 MSEK i tredje kvartalet, och 4,1 MSEK i det fjärde. Vi rörde oss från det svaga första halvåret, då nyförsäljning och nyutbildning på systemet i stort sett uteblev medan våra motparter i huvudsak var uppbundna av sin pandemihantering, till ett tredje kvartal där vi såg de första tecknen på normalisering och åter började få tillgång till kliniker och patienter i USA. Med ökande orderintag och högre omsättning kom så avslutningen i form av det bästa fjärdekvartalet någonsin i bolagets historia. Ett styrkebesked för bolaget.

Ett vassare Redsense

För Redsense i synnerhet har 2021 också varit ett år när vi vässat formen strukturellt, organisatoriskt och strategiskt, och även vunnit en allt gynnsammare position på huvudmarknaden USA.

Strukturellt, då vi i en process som pågick under stora delar av första halvåret slutligen och framgångsrikt flyttat över sårvårdsområdet till ett separat bolag som sedermera delats ut till aktieägarna och särnoterats under namnet Odinwell. Det lämnar Redsense med en smalare och mer väldefinierad struktur och ett tydligare fokus. Organisatoriskt, då vi har utvecklat en digital kompetens och vana som gör att vi numer genomför utbildningar och kundmöten på distans med hög effektivitet. Det är ett friktionsfritt arbetssätt som blivit till stor nytta för både oss och kunderna och samtidigt ökat vår flexibilitet och tillgänglighet påtagligt. Det tar vi med oss in i framtiden. Samtidigt har vi också formaliserat vårt hållbarhetsarbete.

Strategiskt, då vi systematiskt under året arbetat med förberedelserna för att öppna upp nya marknader inför vår kommande produktlansering. Det började i första kvartalet med tecknandet av ett nytt distributörsavtal för Oceanien. Fortsatte med ett marknadsgodkännande i Australien och Nya Zeeland under andra kvartalet – och därefter ett distributörsavtal även för Kanada i tredje kvartalet. I det fjärde kvartalet utmynnade det i en första order.

Stark position med unik lösning på väg att lanseras

Positionen i USA har stärkts under 2021, inte minst eftersom pandemin satt de många fördelarna med hemdialys i blixtbelysning. Förutom ett bättre medicinskt utfall, högre bekvämlighet, ekonomiska incitament och en tryggare miljö har det nu också framgått för många att de patienter som fått hemodialys i hemmet varit mer skyddade från riskerna med covid-19. Kompletteras dessutom behandlingen med Redsense undanröjs även risken för oupptäckt vennålsutdragning – så när hemodialysen allt mer tar steget in i hemmen, där det finns färre sköterskeögon som kan säkra tillsynen av patienterna, är det naturligt att Redsense flyttar med.

Detta understryks ytterligare av vårt nya tillbehör Redsense Clamp, som kontinuerligt har utvecklats vidare under året och planenligt avancerat till det kliniska valideringssteg som föregår marknadsintroduktionen. Valideringen genomförs i såväl Nordamerika som Europa och Australien, och vi betraktar den nya produkten som en murbräcka förl att öppna upp de nya marknader vi förberett under året.

Redsense Clamp kompletterar blodläckagelarmet med förmågan att automatiskt ingripa och avstyra potentiellt farliga situationer för patienten. Det åstadkommer vi genom att en blåtandsdriven klämma nyper åt blodslangen och tvingar dialysmaskinen till ett omedelbart stopp av pumpen så fort det optiska larmet löser ut. Det är en funktionalitet som är unik för Redsense, och innebär en betydande ökning av patientsäkerheten. Dessutom ger den oss ett tungt försäljnings-argument där vi blir först ut på marknaden med en lösning som redan från början är brett efterfrågad –det vet vi.

Under det gångna året 2021 har vi även tagit tillfället i akt att se över och effektivisera våra försörjningskedjor. I ljuset av det oroliga världsläget är det en källa till tillförsikt. I övrigt ser vi ingen direkt påverkan av de säkerhetspolitiska låsningarna på vår verksamhet, utan vi ser med gott förtroende fram emot ett 2022 i tillväxttangentens riktning och med den förestående lanseringen av Clamp som en av de stora milstolparna.

Avslutningsvis riktar jag mitt tack till medarbetarna för ert engagerade arbete och stora insats under året.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Byhmer, CEO Redsense Medical AB (publ)
Phone: +46 35 10 60 30
patrik.byhmer@redsensemedical.com
www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Prenumerera