Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i Redsense Medical AB

Report this content

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2022 i Redsense Medical AB.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 12 maj 2021, består av:

Lars Rodert, utsedd av ÖstVäst Capital Management

Staffan Ringvall, utsedd av Handelsbanken Fonder

Susanne Olauson, utsedd av Seventh Sense Adventures Holding AB, valberedningens ordförande

Bo Uneus, styrelsens ordförande

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag avseende; val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt i förekommande fall ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot, förslag till val av revisor och revisorsarvode samt i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till susanne.olauson@redsensemedical.com senast den 2 januari 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida; www.redsensemedical.com

Årsstämman hålls den 2 maj 2022, kl. 17.00 i Halmstad.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: info@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar