Marknadsmeddelande 79/18 - Information om företrädesemission i Redwood Pharma AB

Den 29 mars 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (REDW) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 3 april 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 6,75 sek (1:4 á 6,75 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 6 april 2018 till och med den 19 april 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 6 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 6 april 2018 till och med den 23 april 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: REDW TR
ISIN-kod: SE0011088616
Orderboks-ID: 49L3
CFI: RSSXXR
FISN: REDWOODPHA/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 6 april 2018
Sista handelsdag: 19 april 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: REDW BTA
ISIN-kod: SE0011088624
Orderboks-ID: 49L2
CFI: ESNUFR
FISN: REDWOODPHA/SH
Handelsperiod: 6 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 


Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 29 mars 2018.


Stockholm den 26 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000 
info@aktietorget.se 

Om oss

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.