Offentliggörande av memorandum inför företrädesemission av units

Redwood Pharma AB offentliggör memorandum med anledning av bolagets företrädesemission av units. Teckningstiden i emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2, inleds den 1 juni 2017 och avslutas den 20 juni 2017. Vid fulltecknad emission tillförs Redwood Pharma initialt 13,2 MSEK före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget under oktober månad 2017 tillföras ytterligare högst 11 MSEK vid fullt utnyttjade teckningsoptioner. Bolaget har på förhand avtalat om garanti- och teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag 

• Teckningstid: 1 juni – 20 juni 2017. 

• Teckningskurs: 3,30 SEK per unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption.

• Uniträtter: För en (1) befintlig aktie i bolaget erhålles fyra (4) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 999 066 units. 

• Värdering: Cirka 16,5 MSEK (pre-money). 

• Garanti- och teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsförbindelser om totalt ca 9,3 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av den initiala emissionsvolymen. 

Villkor för den ingående teckningsoptionen (TO2), i sammandrag

• Inlösenperiod: 2 oktober – 16 oktober 2017. 

• Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som motsvarar 80 procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för bolagets aktie under perioden den 18 – 29 september 2017, dock högst 5,52 kronor per aktie.

• De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är beräknade att bli föremål för handel på AktieTorget efter registrering vid Bolagsverket. 

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) och teckningssedel finns tillgängligt på följande sidor: Bolagets hemsida: www.redwoodpharma.se, AktieTorgets hemsida: www.aktietorget.se samt Eminova Fondkommissions hemsida: www.eminova.se 

För mer information:

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ)
Tel: +46 (0) 70-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com
www.redwoodpharma.se


Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

Taggar:

Om oss

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar